< Qeri | Mündəricat | İrəli >

VI. Mühәrrik

1) İşlәnmiş qazlarda zәrәrli maddәlәrin miqdarı vә onların tüstülәnmәsi dövlәt standartlarında müәyyәn edilmiş kәmiyyәtlәrdәn çox olduqda.

2) Yanacaq sisteminin hermetikliyi pozulduqda.

3) İşlәnmiş qazları xaricetmә sistemi saz olmadıqda nasazlıq aradan qaldırılır.

4) Mühәrrikin sәs gücünün artırılması mәqsәdi ilә nәqliyyat vasitәsinin işlәnmiş qazları xaric etmә sisteminә normativ tәlәblәr pozulmaqla avadanlıq quraşdırıldıqda vә ya dәyişdirildikdә.