< Qeri | Mündəricat | İrəli >

V. Tәkәrlәr vә şinlәr

1) Minik avtomobillәri şinlәrinin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü 1,6 mm-dәn, yük avtomobillәrindә — 1 mm-dәn, avtobuslarda — 2 mm-dәn, motosiklet vә mopedlәrdә — 0,8 mm-dәn az olduqda. Qeyd: Qoşqular üçün şinlәrin protektorundakı naxışların qalmış hündürlüyü normaları yedәkçi nәqliyyat vasitәlәrinin şinlәri üçün olan normalarda müәyyәn edilir.

2) Şinlәrdә kordun çılpaqlaşması, habelә karkasın tәbәqәlәrә ayrılması, protektorun vә şinin yan rejiminin qopması kimi yerli zәdәlәr (yarıq, kәsik, qırıq) olduqda.

3) Bәrkitmә boltu olmadıqda vә ya tәkәrlәrin diskindә vә çәnbәrlәrindә çatlar olduqda.

4) Şinlәr ölçüsünә vә ya yükgötürmә qabiliyyәtinә görә nәqliyyat vasitәsinin modelinә uyğun gәlmәdikdә.

5) Avtobusun, minik avtomobilinin vә ya onun qoşqusunun bir oxuna radial şinlә birlikdә diaqonal şin vә ya protektoru müxtәlif naxışlı şinlәr geydirildikdә.

Yük daşıyan avtomobilinin vә ya onun qoşqusunun bir oxuna radial şinlә birlikdә diaqonal şin vә ya protektoru müxtәlif naxışlı şinlәr geydirildikdә nasazlıq aradan qaldırılır.