< Qeri | Mündəricat | İrəli >

VII. Konstruksiyanın digәr ünsürlәri

1) Nәqliyyat vasitәsinin konstruksiyasında nәzәrdә tutulmuş arxanı göstәrәn güzgü, şüşә olmadıqda.

2) Sәs siqnalı işlәmәdikdә.

3) Sürücünün görünüş dairәsini mәhdudlaşdıran, şüşәnin şәffaflığını korlayan, yol hәrәkәti iştirakçılarını zәdәlәmәk, tәhlükәsi yaradan әlavә әşyalar qoyulduqda vә ya şüşәlәrә hәr hansı formada vә ölçüdә örtüklәr (pәrdә vә plyonka) çәkildikdә.

Qeyd: Avtomobillәrin vә avtobusların qabaq şüşәsinin yuxarı hissәsindә rәngli, şәffaf plyonka bәrkidilә bilәr. İşığı buraxması dövlәt standartlarının tәlәblәrinә uyğun olan, sәnaye üsulu ilә hazırlanan rәngli şüşәlәrin (güzgü- şüşәlәrdәn başqa) tәtbiqinә icazә verilir. Hәr iki tәrәfdә arxanı göstәrәn xarici güzgülәr olduqda avtobusun pәncәrәlәrindәn pәrdә asmağa, elәcә dә minik avtomobillәrinin arxa şüşәlәrinә örtük (pәrdә vә ya plyonka) çәkmәyә vә ya sәnaye üsulu ilә hazırlanan jalüz asmağa yol verilir.

4) Konstruksiyada nәzәrdә tutulmuş kuzov vә ya kabinә qapılarının qıfılları, yük platforması bortlarının cәftәlәri, sistern boğazının vә yanacaq bakı tıxacının cәftәlәri, sürücünün oturacağının vәziyyәtini nizamlayan mexanizm, qәza çıxış yerlәri vә onları hәrәkәtә gәtirәn qurğular, qapıları idarә edәn ötürücü, spidometr, taxoqraf,

ilin mövsümi şәraitlәrindәn asılı olaraq şüşәqızdıran vә havaüfürәn işlәmәdikdә.

5) Konstruksiyada nәzәrdә tutulmuş arxa mühafizә qurğusu, palçıqdan qoruyan fartuklar vә brızqoviklәr olmadıqda.

6) Yedәkçinin vә qoşquların ilişmә-dartı vә ilişmә-dayaq qurğuları nasaz olduqda, habelә onların konstruksiyalarında nәzәrdә tutulmuş sığorta trosları (zәncirlәr) olmadıqda vә ya nasaz olduqda. Motosikletin çәrçivәsi ilә yanqoşqunun çәrçivәsi birlәşәn yerdә lüft olduqda.

7) Aşağıdakılar olmadıqda:

avtobusda, minik vә yük daşıyan avtomobillәrindә, tәkәrli traktorda — dәrman qutusu, odsöndürәn, qәza dayanma nişanı (yanıb-sönәn qırmızı fәnәr);

icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillәrindә vә icazә verilmiş maksimum kütlәsi 5 tondan çox olan avtobuslarda — diyirlәnmәyә qarşı dayaqlar (azı ikisi);

yanqoşqulu motosikletdә — dәrman qutusu, qәza dayanma nişanı (yanıb-sönәn qırmızı fәnәr).

8) Operativ vә xüsusi xidmәtlәrә mәxsus olmayan nәqliyyat vasitәlәrindә dövlәt standartlarında nәzәrdә tutulmuş işartılı mayakcıqlardan, sәs çaları növbә ilә dәyişәn sәs siqnallarından vә rәng qrafikası sxemlәrindәn istifadә olunduqda.

9) Tәhlükәsizlik kәmәrlәri nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasında nәzәrdә tutulduğu halda belә kәmәrlәr olmadıqda vә ya onlar kәmәrlәri yararsız olduqda.

10) Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanının standartın tәlәblәrinә cavab vermәdikdә. Dövlәt qeydiyyat nişanlarının rәqәmlәri vә hәrflәri yük daşıyan avtomobillәrinin, qoşquların (minik avtomobillәrinin vә motosikletlәrin qoşqularından başqa) vә avtobusların (xüsusi kiçik avtobuslardan başqa) kuzovunun arxa divarında tәkrar vә rәqәmlәrin hündürlüyü әn azı 300 mm, eni azı 120 mm, cizginin qalınlığı 30 mm, hәrflәrin ölçüsü rәqәmlәrin 2/3-si qәdәr olunmadıqda, tramvay vә trolleybuslarda müvafiq idarәlәrin verdiklәri verdiklәri dövlәt qeydiyyat nişanları yazılmadıqda.

11) Motosikletdә konstruksiyada nәzәrdә tutulmuş tәhlükәsizlik qövsü olmadıqda.

12) Motosikletlәrin vә mopedlәrin yәhәrindә әylәşmiş sәrnişin üçün onların konstruksiyasında nәzәrdә tutulmuş köndәlәn әl tutacaqları vә ayaqaltılar olmadıqda.

13) Tormoz sistemlәrinin, sükan idarәsinin, digәr qovşaq vә aqreqatların müәyyәnlәşdirilmiş tәlәblәrә uyğun gәlәn әlavә elementlәri konstruksiyada nәzәrdә tutulduğu halda, qurulmadıqda nasazlıq aradan qaldırılır.