< Qeri | Mündəricat | İrəli >

III. Xarici işıq cihazları

1) Xarici işıq cihazlarının miqdarı, tipi, rәngi, yerlәşmәsi vә iş rejimi nәqliyyat vasitәsi konstruksiyasının tәlәblәrinә uyğun olmadıqda.

Qeyd: İstehsaldan çıxarılmış nәqliyyat vasitәlәrindә başqa marka vә modeldәn olan nәqliyyat vasitәlәrinin xarici işıq cihazlarının qurulmasına yol verilir.

2) Faraların nizamlanması dövlәt standartlarının tәlәblәrinә uyğun olmadıqda.

3) Xarici işıq cihazları vә işıqqaytarıcılar müәyyәnlәşdirilmiş rejimdә işlәmәdikdә vә ya çirklәnmiş olduqda.

4) İşıq cihazlarında işıqyayıcılar olmadıqda vә ya hәmin işıq cihazının tipinә uyğun olmayan yayıcılardan istifadә edildikdә.

5) Sayrışan işıqlar standartın tәlәblәrinә uyğun qurulmadıqda.

6) Geriyә hәrәkәt fәnәrlәri vә dövlәt qeydiyyat nişanının, işıqqaytarıcı qeydiyyat, fәrqlәndirici vә tanınma nişanlarının işıqlandırılması istisna edilmәklә, nәqliyyat vasitәsinin qabağında qırmızı rәngli, arxasında isә ağ rәngli işıq cihazları vә ya işıqqaytarıcılar qurulduqda nasazlıq aradan qaldırılır.