< Qeri | Mündəricat | İrəli >

II. Sükan idarә mexanizmi

1) Sükan idarә mexanizmindә lüftün cәmi aşağıdakı son hәdd qiymәtlәrindәn çox olduqda:


Nәqliyyat vasitәsinin növü

Cәmi lüftün son hәdd qiymәtlәri, (dәrәcә ilә), әn çoxu

Minik avtomobillәri vә onların bazasında yaradılmış yük avtomobillәri vә avtobuslar


10

Avtobuslar

20

Yük daşıyan avtomobillәr

25


2) Detal vә qovşaqların konstruksiyada nәzәrdә tutulmayan yerdәyişmәsinә yol verildikdә; yivli birlәşmәlәr müәyyәnlәşdirilmiş üsulla burulub bağlanmadıqda vә ya bәrkidilmәdikdә.

3) Konstruksiyada nәzәrdә tutulmuş sükan idarә güclәndiricisi vә ya sükan dempferi (motosikletlәr üçün) nasaz olduqda vә ya ümumiyyәtlә olmadıqda istismarı qadağan edilir.