< Qeri | Mündəricat | İrəli >

I. Tormoz sistemlәri

1) Yolda sınaqlar zamanı iş tormoz sistemi aşağıdakı tormozlama sәmәrәlilik normalarını tәmin etmәdikdә:

Nәqliyyat vasitәlәrinin növlәri

Tormoz yolu (m)

әn çoxu

Müәyyәn edilmiş yavaşıma (m/s) әn azı

Tәk nәqliyyat vasitәlәri: minik avtomobillәri vә onların yükdaşıma üçün modifikasiyaları


12,2 (14,5)


6,8 (6,1)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tonadәk olan (5 ton da daxil olmaqla) avtobuslar


13,6 (18,7)


6,8 (5,5)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tondan çox olan avtobuslar


16,8 (19,9)


5,7 (5)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tonadәk olan (3,5 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәri


15,1 (19)


5,7 (5,4)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan 12 tonadәk olan (12 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәri


17,3 (18,4)


5,7 (5,7)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 12 tondan çox olan yük avtomobillәri


16 (17,7)


6,2 (6,1)

İkitәkәrli motosikletlәr vә mopedlәr

7,5 (7,5)

5,5 (5,5)

Yanqoşqulu motosikletlәr

8,2 (8,2)

5 (5)

Minik avtomobillәrinin vә onların yükdaşıma üçün modifikasiyalarının yedәyә aldığı avtomobil qatarları


13,5 (14,5)


5,9 (6,1)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tonadәk olan (5 ton da daxil olmaqla) avtobusların yedәyә

aldığı avtoqatarları


15,2 (18,7)


5,7 (5,5)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 5 tondan çox olan avtobusların yedәyә aldığı avtoqatarları


18,4 (19,9)


5,5 (5)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tonadәk olan (3,5 ton da daxil olmaqla) yük avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları


17,7 (22,7)


4,6 (4,7)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 3,5 tondan 12 tonadәk olan (12 ton da daxil olmaqla) yük

avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları


18,8 (22,1)


5,5 (4,9)

İcazә verilәn maksimum kütlәsi 12 tondan çox olan yük avtomobillәrinin yedәyә aldığı avtoqatarları


18,4 (21,9)


5,5 (5)


Qeyd: 1) İş tormoz sisteminin sınağı sement vә ya asfalt-beton örtüklü hamar yolun quru üfüqi sahәsindә vә tormozlanmanın başlanğıc sürәti avtomobillәr, avtobuslar vә avtoqatarları üçün isә saatda 40 kilometr, motosiklet vә mopedlәr üçün isә saatda 30 kilometr olan halda aparılır; nәqliyyat vasitәlәrini tәchiz edilmiş vәziyyәtdә, sürücünün

iştirakı ilә, idarәetmә orqanına iş tormoz sisteminin birdәfәlik tәsiri yolu ilә sınayırlar; 2) Nәqliyyat vasitәlәrinin iş tormoz sisteminin sәmәrәliliyi dövlәt standartlarına uyğun olaraq başqa göstәricilәrә görә dә qiymәtlәndirilә bilәr.

2) Hidravlik tormoz ötürücüsünün hermetikliyi pozulduqda.

3) Pnevmatik vә pnevmohidravlik tormoz ötürücülәrindә hermetikliyin pozulması mühәrrik işlәmәyәrkәn tormoz sistemini idarәetmә orqanları tam qoşulmuş halda olduqda — 15 dәqiqә әrzindә havanın tәzyiqinin 0,05 MPa (0,5 kq—q/sm2) aşağı düşmәsinә sәbәb olursa.

4) Pnevmatik vә ya pnevmohidravlik tormoz ötürücülәrinin manometri işlәmәdikdә.

5) Duracaq tormoz sistemi aşağıdakı nәqliyyat vasitәlәrinin tәrpәnmәz vәziyyәtini tәmin etmәdikdә: tam yüklü nәqliyyat vasitәlәrinin — 16 dәrәcәdәn az olmayan enişdә;

tәchiz olunmuş vәziyyәtdә minik avtomobillәrinin vә avtobusların — 23 dәrәcәdәn az olmayan enişdә;

tәchiz olunmuş vәziyyәtdә yük avtomobillәrinin vә avtomobil qatarlarının — 31 dәrәcәdәn az olmayan enişdә istismarı qadağan edilir.