< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 87. Qanunun qüvvәyә minmәsi

I. Bu Qanun dәrc olunduğu gündәn qüvvәyә minir. Qüvvәyә mindiyi gündәn altı ay müddәtindә yol hәrәkәti qaydalarını tәnzimlәyәn bütün digәr normativ-hüquqi aktlar bu Qanuna uyğunlaşdırılmalıdır.

II. Bu Qanun qüvvәyә mindiyi gündәn sükanı sağ tәrәfdә olan nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmәsi vә dövlәt qeydiyyatından keçirilmәsi qadağandır.


Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şәhәri, 3 iyul 1998-ci il

№ 517-IQ


“Yol hәrәkәti haqqında”

Azәrbaycan Respublikasının Qanununa