< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 86. Beynәlxalq aktların hüquqi qüvvәsi

Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә müәyyәnlәşdirilmiş qaydalar Azәrbaycan Respublikasının yol hәrәkәti qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulanlardan fәrqli olduqda, beynәlxalq müqavilәlәr tәtbiq edilir.