< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 85. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşının hәrәkәtlәri

Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşı:

1) Qanunla ona verilmiş sәlahiyyәtlәr daxilindә öz vәzifәlәrini yerinә yetirir;

2) nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxslәrdәn aşağıdakı hallarda nәqliyyat vasitәsini dayandırmağı tәlәb edir:

- nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxs tәrәfindәn yol hәrәkәti qaydalarının vә ya yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi qaydalarının pozulduğu vizual şәkildә aşkar edildikdә vә ya xüsusi texniki vasitәlәrdәn istifadә etmәklә müәyyәn olunduqda, yol hәrәkәti qaydaları әleyhinә olan inzibati xәtaların törәdilmәsinә görә inzibati cәrimә növündә inzibatı tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 2 ay müddәtindә icra edilmәmәsinә görә nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması barәdә mәhkәmә vә ya müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı olduqda, habelә nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxs tәrәfindәn inzibati xәtanın törәdilmәsi barәdә radio-cihaz vasitәsilә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının digәr әmәkdaşından mәlumat daxil olduqda;

- nәqliyyat vasitәsi axtarışda olduqda;

- nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxs vә ya onunla birlikdә olan sәrnişin tәrәfindәn cinayәtin törәdilmәsi vә ya cinayәtin törәdilmәsindә şübhәlәnilmәsi haqqında dәqiq mәlumat olduqda;

- bu Qanunun 37-ci maddәsinin III hissәsindә nәzәrdә tutulmuş hallarda bu nәqliyyat vasitәsindәn istifadә etmәk zәrurәti yarandıqda.

Qeyd: Nәqliyyat vasitәsi bu Qanunun 37-ci maddәsinin I hissәsinin 1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrin yoxlanılması mәqsәdilә yalnız stasionar postlarda dayandırıla bilәr. Nәqliyyat vasitәsinin dayandırılması fit vә jezllә işarә vermәklә vә ya sәsgüclәndirici cihaz vasitәsilә nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxsin aydın görә vә ya eşidә bilәcәyi şәkildә tәlәb edilmәlidir. Nәqliyyat vasitәsinin dayandırılması tәlәbi sürücü tәrәfindәn yerinә yetirilmәdikdә, pozuntunun vaxtı, yeri, xarakteri, nәqliyyat vasitәsinin markası, rәngi, hәrәkәt istiqamәti, dövlәt qeydiyyat nişanı vә digәr mühüm әlamәtlәri göstәrilmәklә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının digәr әmәkdaşlarına radio-cihaz vasitәsilә mәlumat verilir vә bundan sonra yazılı formada müvafiq raport tәrtib edilir. Nәqliyyat vasitәsinin qanunsuz әlә keçirilmәsi (qaçırılması) vә ya sürücünün cinayәt törәtmәkdә şübhәli olması barәdә dәqiq mәlumat olduqda, yaxud nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü öz hәrәkәtlәri ilә insan hәyatına vә sağlamlığına real tәhlükә yaratdıqda, nәqliyyat

vasitәsinin dayandırılması tәlәbini yerinә yetirmәyәn sürücünün nәqliyyat vasitәsi tәhlükәsizlik şәrtlәrinә әmәl edilmәklә vә müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yuxarı vәzifәli şәxsinә radio-cihaz vasitәsilә mәlumat verilmәklә tәqib edilә bilәr, hәmin nәqliyyat vasitәsinin dayandırılmasına başqa imkan olmadıqda isә bu mәqsәdlә mәcburi dayandırma vasitәlәrindәn istifadә edilә bilәr.

3) nәqliyyat vasitәsi dayandıqda ona yaxınlaşır, özünü nәqliyyat vasitәsinin sürücüsünә tәqdim edir vә bundan sonra ona dayandırılmanın sәbәbini bildirәrәk ondan bu Qanunun 37-ci maddәsinin 1-ci hissәsinin 1-ci bәndindә göstәrilәn sәnәdlәri tәqdim etmәyi tәlәb edir;

Qeyd: Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi deputatlarının, Azәrbaycan Respublikası Baş Nazirinin, Azәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkilinin (ombudsmanın), Mәhkәmә-Hüquq Şurasının üzvlәrinin vә Azәrbaycan Respublikası hakimlәrinin şәxsiyyәti, hәmin şәxslәrin xidmәti vә şәxsi nәqliyyat vasitәlәri toxunulmaz olduğuna görә onların yoxlanılmasına vә ya inzibati qaydada tutulmasına yol verilә bilmәz.

4) nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxsin sәnәdlәri qaydasındadırsa vә o, yol hәrәkәti qaydalarını pozmamışdırsa, ona hәrәkәti davam etmәyә icazә verir;

5) nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxs müәyyәn edilmiş hәrәkәt sürәtinin hәddini saatda 10 kilometrdәn çox aşdıqda, sürәtölçәnin göstәricisi vә pozuntunun baş verdiyi tarix barәdә ölçmә cihazının göstәricilәrinin uçotu

kitabında müvafiq qeyd aparır (әgәr sürücü müәyyәn edilmiş hәrәkәt sürәtinin hәddini saatda 10 kilometrdәn çox aşaraq, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşının dayanmaq tәlәbini yerinә yetirmәkdәn boyun qaçırıbsa, onu mәsuliyyәtә cәlb etmәk üçün pozuntunun yeri vә tarixi, sürәtölçәnin göstәricisi, nәqliyyat vasitәsinin markası, rәngi vә qeydiyyәt nişanı göstәrilmәklә, bu barәdә tәrtib olunmuş raportu nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatı üzrә daimi uçota alındığı yerә göndәrir).

6) aşkar edilmiş yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusu faktı üzrә inzibati xәta haqqında protokol tәrtib edir

(qaydanı bir neçә şәxs pozmuşdursa, onlardan hәr biri barәdә ayrıca inzibatı protokol tәrtib edir).

7) qaydanı pozan şәxs yol-nәqliyyat hadisәsi yerini tәrk etmişsә, bu haqda şahidlәr barәdә mәlumatları göstәrilmәklә raport tәrtib edir vә onu tabeçilik üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yuxarı vәzifәli şәxsinә tәqdim edir;

8) şәxsin alkoqol, narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәrdәn vә ya güclü tәsir göstәrәn digәr maddәlәrin istifadә edilmәsi nәticәsindә sәrxoş vәziyyәtdә nәqliyyat vasitәsini idarә etdiyini müәyyәn etmәk üçün texniki vasitәlәrdәn istifadә edir vә ya onun tibbi müayinәdәn keçirilmәsini tәşkil edir.

Qeyd: Nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxs onun sәrxoş vәziyyәtdә olub-olmamasının müәyyәn edilmәsindәn imtina etdikdә vә ya onun sәrxoşluq әlamәtlәri özünü aşkar büruzә verdikdә, belә şәxs mәcburi qaydada tibbi müayinәdәn keçirilir.

9) dayandırılmış nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxsdә vә ya onunla birlikdә gedәn sәrnişinlәrdәn hәr hansı

birindә sürücülük vәsiqәsi, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsi, habelә hәmin nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququ verәn digәr әsas olmadıqda; nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması barәdә mәhkәmә vә ya müvafiq icra hakimiyyәti orqanının qәrarı olduqda; nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanları vә ya onlardan biri olmadıqda (saxta vә ya qeyri-standart olduqda); dayandırılmış nәqliyyat vasitәsinin mühәrrik, ban vә şassi nömrәsi onu idarә edәn şәxs tәrәfindәn tәqdim edilmiş nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsindәki rәqәmlәrә uyğun gәlmәdikdә; dayandırılmış nәqliyyat vasitәsi alkoqol, narkotik vasitәlәr vә ya güclü tәsir göstәrәn digәr maddәlәrin istifadә edilmәsi nәticәsindә sәrxoş vәziyyәtdә olan şәxs tәrәfindәn idarә olunduqda vә onunla birlikdә gedәn sәrnişinlәrdәn birindә sürücülük vәsiqәsi olmadıqda; nәqliyyat vasitәsindә normativ tәlәblәr pozulmaqla avadanlıq quraşdırıldıqda vә ya dәyişdirildikdә, nәqliyyat vasitәsinin ban şüşәlәrinә qanunla tәtbiqinә icazә verilmәyәn örtüklәr çәkildikdә, nәqliyyat vasitәsi müvafiq icazә olmadan xüsusi sәs (çoxavazlı) vә ya sayrışan işıq siqnalları ilә tәchiz edildikdә, nәqliyyat vasitәsi yol hәrәkәtindә iştirakdan kәnarlaşdırılır vә göstәrilәn sәbәblәr aradan götürülәnәdәk müvәqqәti olaraq Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının mühafizә olunan duracaqlarında saxlanılması üçün nәqliyyat vasitәlәrini müәyyәn edilmiş qaydada oraya göndәrir (nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması iki nüsxәdә olan aktla rәsmilәşdirilir, onun birinci nüsxәsi inzibati protokola әlavә edilir, surәti isә nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxsә verilir);

Qeyd: 3 saat әrzindә nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması sәbәbini yerindә aradan qaldırmaq mümkün olduqda, nәqliyyat vasitәsi onu yol hәrәkәtindә iştirakdan kәnarlaşdırmış Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşının yanında saxlanılır. Belә sәbәb aradan qaldırıldığı barәdә lazımi sәnәdlәr tәqdim edildikdәn vә ya mübahisәli hallar araşdırıldıqdan vә ya pozuntuya görә inzibati tәnbeh verildikdәn dәrhal sonra saxlanılmış nәqliyyat vasitәsi sahibinә qaytarılır.

3 saat әrzindә nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması sәbәbini yerindә aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda, nәqliyyat vasitәsi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının mühafizә olunan duracağına gәtirilir.

Nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması sәbәbi aradan qaldırıldığı barәdә lazımi sәnәdlәr tәqdim edildikdәn vә ya

pozuntuya görә inzibati tәnbeh verildikdәn, nәqliyyat vasitәsinin duracağa gәtirilmәsi vә onun orada saxlanılması üçün haqq ödәnildikdәn dәrhal sonra, saxlanılmış nәqliyyat vasitәsi sahibinә qaytarılır. Belә nәqliyyat vasitәlәrinin duracaqdan buraxılması üçün xüsusi icazә tәlәb olunmur.

Nәqliyyat vasitәsi qanunsuz saxlanılmışdırsa vә ya lazımi qaydada saxlanılmaması nәticәsindә maddi zәrәr vurulmuşdursa, onun sahibi Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr.

10) Bu Qanunun 52-ci maddәsinin dördüncü vә altıncı hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş hallarda (әgәr sürücü hәmin nәqliyyat vasitәsinin yanında dәyilsә) nәqliyyat vasitәsini müәyyәn edilmiş qaydada müvәqqәti olaraq saxlanılması üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının mühafizә olunan duracağına göndәrir;

Qeyd: Nәqliyyat vasitәsinin sahibi inzibati pozuntuya görә müәyyәn edilmiş cәrimәni verdikdәn vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının mühafizә olunan duracağına nәqliyyat vasitәsinin gәtirilmәsi vә onun orada saxlanılması üçün Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş mәblәğdә haqq

ödәdikdәn dәrhal sonra, saxlanılmış nәqliyyat vasitәsi ona qaytarılır.

Nәqliyyat vasitәsi qanunsuz saxlanılmışdırsa vә ya lazımi qaydada saxlanılmaması nәticәsindә ona maddi zәrәr vurulmuşdursa, nәqliyyat vasitәsinin sahibi Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәhkәmәyә müraciәt edә bilәr.

11) Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin vә digәr birlәşmәlәrin nәqliyyat vasitәsini idarә edәn hәrbi qulluqçu yol hәrәkәti qaydalarını pozduğu haqda, ümumi qaydada inzibati protokol tәrtib edir (bu maddәnin 9-cu bәndindә nәzәrdә tutulmuş hallar varsa, hәrbi hissәnin nәqliyyat vasitәsini idarә edәn hәrbi qulluqçu haqqında Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına dәrhal mәlumat verir);

Qeyd: Bu protokol müәyyәn edilmiş qaydada Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn qaydanı pozan şәxsin xidmәt etdiyi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrilir. Onlar belә fakt üzrә qәrar qәbul edib bu barәdә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verirlәr.

12) Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrә әsasәn Azәrbaycan Respublikasında toxunulmazlıq hüququndan istifadә edәn әcnәbilәrin Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә törәtdiklәri yol hәrәkәti qaydalarının pozulması ilә әlaqәdar inzibati xәtalara görә mәsuliyyәt mәsәlәsi beynәlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq hәll edilir.


Maddә 85-1. Yol hәrәkәti qaydaları pozuntusunun aşkar edilmәsi vә mәsuliyyәtә cәlb etmә qaydası

I. Yol hәrәkәti qaydaları әleyhinә olan inzibati xәta haqqında protokol Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 410-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada tәrtib edilir vә onun surәti barәsindә protokol tәrtib olunan şәxsә dәrhal verilir. Protokol xüsusi hazırlanmış vә nömrә üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşlarına ciddi hesabatla verilәn blank formasında tәrtib edilir.

II. Yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusunun aşkar edilmәsindә texniki nәzarәt etmә vasitәlәrindәn istifadә olunmuşdursa, protokolda onların göstәricilәri qeyd olunmalıdır. Yol hәrәkәti qaydalarının pozulması nәticәsindә şәxsin sağlamlığına yüngül zәrәr vurulmuşdursa vә ya ona maddi zәrәr yetirilmişdirsә, bu hallar protokolda әksini tapmalıdır.

III. Sürücü tәrәfindәn nәqliyyat vasitәsini idarәetmә hüququnun mәhdudlaşdırılması növündә inzibati tәnbehin tәtbiq edilmәsini nәzәrdә tutan xәtalar törәdildikdә, inzibati xәta haqqında iş üzrә qәrar çıxarılanadәk onun sürücülük vәsiqәsi götürülür vә hәmin şәxsә nәqliyyat vasitәsini bir ay müddәtindә müvәqqәti idarә etmәk hüququ verәn,

xüsusi hazırlanmış vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşlarına nömrә üzrә ciddi hesabatla verilәn blank formasında tәrtib edilmiş sәnәd verilir, sürücülük vәsiqәsi inzibati protokola әlavә edilir. Nәqliyyat vasitәsini müvәqqәti idarә etmәk hüququ verәn sәnәdin qüvvәdә olma müddәti nәqliyyat vasitәsini idarәetmә hüququnun mәhdudlaşdırılması haqqında qәrar qanuni qüvvәyә minәnәdәk uzadılır.

IV. Yol hәrәkәti qaydalarını pozmuş şәxs inzibati xәta hadisәsinin mövcudluğu vә tәtbiq edilәn inzibati cәrimә tәnbeh növü ilә razılaşdıqda, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşı tәrәfindәn dәrhal

inzibati tәnbeh vermә haqqında qәrar qәbul edilir vә inzibati xәta törәtmiş şәxsә cәrimәni Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşında olan xüsusi texniki vasitәdәn (POS-terminal) istifadә etmәklә, plastik kart vasitәsilә ödәmәk imkanı verilir. Qәbul edilәn qәrar vә tәyin olunan cәrimәnin mәblәği protokolda qeyd edilir.

V. Cәrimә plastik kart vasitәsilә ödәnildikdә iki nüsxәdә qәbz çap olunur. Bir nüsxә protokola әlavә olunur, ikinci nüsxә isә protokolun surәti ilә birlikdә inzibati xәta törәtmiş şәxsә verilir. İnzibati xәta törәtmiş şәxsin plastik kart

vasitәsilә cәrimәni ödәmәk imkanı olmadıqda, ona cәrimәnin sonradan bank, poçt, plastik kart vә ya İnternet vasitәsilә ödәnilmәsi üçün bildiriş verilir vә bu barәdә protokolda qeyd aparılır. Cәrimә bildirişi xüsusi hazırlanmış vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşlarına nömrә üzrә ciddi hesabatla verilәn blank formasında tәrtib edilir.

VI. Yol hәrәkәti qaydalarını pozmuş şәxs inzibati xәta hadisәsinin mövcudluğu ilә vә ya tәtbiq edilәn inzibati tәnbeh növü ilә razılaşmadıqda, inzibati xәta haqqında protokol inzibati xәtalar haqqında işlәr üzrә icraatın hәyata keçirilmәsi

üçün 1 iş günü әrzindә aidiyyәti üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrilir. Bu halda inzibati xәta törәtmiş şәxsә dәrhal protokolun surәti vә baxılmanın yeri vә vaxtı barәdә bildiriş verilir.

VII. İnzibati xәta haqqında işә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanında baxılması nәticәsindә inzibati cәrimә növündә inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrar qәbul edildikdә, müvafiq cәrimә bildirişi tәrtib olunur. Qәrarın surәti vә müvafiq cәrimә bildirişi işә baxılmasında iştirak edәn inzibati xәta törәtmiş şәxsә dәrhal vә şәxsәn verilir, işin baxılmasında iştirak etmәyәn inzibati xәta törәtmiş şәxsә hәmin sәnәdlәr üç günәdәk müddәtdә Inzibati Xәtalar Mәcәllәsi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada verilir.

VIII. İnzibati cәrimә növündә inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 30 gün müddәtindә inzibati xәta törәtmiş şәxs cәrimә bildirişi üzrә müvafiq mәblәği bank, poçt, plastik kart vә ya İnternet vasitәsilә ödәmәlidir. Barәsindә inzibati cәrimә tәnbeh növü tәtbiq edilәn şәxs qәrarı dәrhal vә ya qәrar qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 3 iş günü müddәtindә icra edәrsә, tәtbiq olunan cәrimәnin mәblәğinin 10 faizi miqdarında ödәnişindәn azad edilir.

IX. İnzibati xәta törәtmiş şәxs müvafiq mәblәği bank, poçt, plastik kart vә ya İnternet vasitәsilә ödәdikdә, bu barәdә ona bank vә ya poçt tәrәfindәn qәbz verilir. Ödәnişi qәbul edәn bank vә ya poçt cәrimә bildirişinin nömrәsi әsasında müvafiq ödәnişin edildiyi barәdә 1 iş günü әrzindә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verir.

X. İnzibati cәrimә növündә inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrar qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 30 gün müddәtindә cәrimәni qanunla müәyyәn edilmiş әsaslar olmadan ödәmәyәn şәxsә onun ödәnilmәdiyi hәr növbәti gün

üçün cәrimә mәblәğinin 2 faizi miqdarında dәbbә pulu hesablanır. Dәbbә pulu bütün gecikdirilmiş müddәtә, lakin 3 aydan çox olmamaq şәrti ilә tәtbiq edilir.

XI. İnzibati cәrimә növündә inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 2 ay müddәtindә cәrimә qanunla müәyyәn edilmiş әsaslar olmadan ödәnilmәdikdә, hәmin qәrarı qәbul etmiş mәhkәmә vә ya müvafiq icra hakimiyyәti orqanı inzibati xәta törәtmiş şәxsin inzibati xәtanı törәdәrkәn idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsinin saxlanılması barәdә qәrar qәbul edir. Hәmin qәrar inzibati xәta törәtmiş şәxsә bu maddәnin yeddinci

hissәsinә uyğun olaraq tәqdim edilir. Hәmin nәqliyyat vasitәsi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşı tәrәfindәn dayandırılır, şәxs nәqliyyat vasitәsinin idarә olunmasından kәnarlaşdırılır vә nәqliyyat vasitәsi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının mühafizә olunan duracağında saxlanılır. Cәrimә, müvafiq dәbbә pulu, nәqliyyat vasitәsinin duracağa gәtirilmәsinә vә onun orada saxlanılmasına görә haqq ödәnildikdәn dәrhal sonra saxlanılmış nәqliyyat vasitәsi sahibinә qaytarılır.

XII. İnzibati cәrimә növündә inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın qanuni qüvvәyә mindiyi gündәn 3 ay

müddәtindә cәrimә qanunla müәyyәn edilmiş әsaslar olmadan ödәnilmәdikdә, barәsindә inzibati tәnbeh tәtbiq edilәn şәxsin nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququnun mәhdudlaşdırılmasına dair qәrar qәbul edilir vә cәrimәnin ödәnilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә mәcburi icraya yönәldilir. Cәrimә vә müvafiq olaraq hesablanmış dәbbә pulu ödәnildikdә, nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququnun mәhdudlaşdırılması barәdә qәrara xitam verilir. Mәcburi icraya yönәldilmiş inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrar könüllü icra üçün qanunla müәyyәn edilmiş vaxtda borclu tәrәfindәn üzrsüz sәbәbdәn icra edilmәdikdә, müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn “İcra haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununda nәzәrdә tutulmuş mәcburi icra tәdbirlәri görülür.

XIII. Ümumi istifadәdә olan nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü yol hәrәkәti qaydalarını pozduqda müntәzәm şәhәrdaxili (rayondaxili) sәrnişin daşımalarında lәngimәlәrin qarşısını almaq üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşı dayandırılmış nәqliyyat vasitәsinin sürücüsünә yol verdiyi qayda pozuntusunu elan etdikdәn vә nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat nişanını qeydә aldıqdan sonra sürücü barәsindә inzibati xәta haqqında protokolu sonuncu dayanacaqda da tәrtib edә bilәr.