< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 84. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşının vәzifәlәri

Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşının vәzifәlәri aşağıdakılardır:

1) bu Qanunu mükәmmәl bilmәk vә düzgün tәtbiq etmәk;

2) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşları üçün müәyyәn edilmiş müvafiq formalı geyimdә olmaq;

3) xidmәtdә olarkәn xidmәti vәsiqәni, xidmәti silahını, şәxsi nömrә ilә döş nişanını, jezli, fiti, xüsusi çantanı (onun içindә bu Qanunun mәtnini, qәlәmi, inzibati xәtalar haqqında protokolun blanklarını, elәcә dә inzibati cәrimәnin ödәnilmәsi üçün cәrimә bildiriş blanklarını) özündә saxlamaq;

4) yol hәrәkәti iştirakçılarına qarşı әdәb vә nәzakәtlә rәftar etmәk, onlarla münasibәtdә insanın şәrәf vә lәyaqәtini alçaldan hәrәkәtlәrә vә sözlәrә yol vermәmәk;

5) yol hәrәkәti iştirakçılarını saxladıqda onlara yaxınlaşmaq, özünü tәqdim etmәk, dayandırmanın sәbәbini, yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusu aşkar edilmişdirsә, onun mәzmununu vә hәmin pozuntunun bu Qanunun hansı maddәsindә nәzәrdә tutulduğunu onlara bildirmәk, habelә inzibati mәsuliyyәtә cәlb etmә haqqında qәrardan şikayәt verilmәsi qaydasını izah etmәk;

6) tәrәfindәn aşkar edilmiş yol hәrәkәti qaydalarının bütün pozuntularını qeyd etmәk, onların dәqiq uçotunu aparmaq vә bu barәdә tabeçilik üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yuxarı vәzifәli şәxslәrinә raportla mәruzә etmәk;

6-1) tәrәfindәn aşkar edilmiş hәr bir inzibati xәtaya dair mәlumatı - müvafiq xәtanın aşkar edildiyi vaxtdan 1 gün әrzindә, hәmin inzibati xәta haqqında iş üzrә icraat zamanı qәbul olunan qәrarlar vә tәtbiq olunan inzibati tәnbeh tәdbirlәri barәdә mәlumatı - müvafiq qәrar qәbul olunduğu vaxtdan 1 gün әrzindә, inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın icra olunması barәdә mәlumatı - müvafiq qәrarın icrası başa çatdığı vaxtdan 1 gün әrzindә texniki vasitәlәrdәn istifadә etmәklә müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada mәrkәzi mәlumat sisteminә ötürmәk;

7) nәzarәt etdiyi yol sahәsindә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün lazımi tәdbirlәr görmәk;

8) cinayәt törәtmiş şәxslәri tәqib etmәk, tutub saxlamaq vә müәyyәn edilmiş qaydada müvafiq dövlәt orqanına tәhvil vermәk (bu mümkün olmadığı halda, tabeçilik üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının yuxarı vәzifәli şәxsinә tәqibi tәşkil etmәk tәklifi ilә müraciәt etmәk).