< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 83. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi

I. Bu Qanunun tәlәblәrinә ciddi әmәl etmәklә yollarda hәrәkәt tәhlükәsizliyinә nәzarәti yalnız Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşları hәyata keçirirlәr.

II. Yollarda hәrәkәt tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә nәzarәt Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının әmәkdaşları tәrәfindәn stasionar vә digәr postlarda, elәcә dә xüsusi avadanlığı olan nәqliyyat vasitәlәrindә vә ya texniki nәzarәtetmә vasitәlәrinin tәtbiqi ilә hәyata keçirilir.

III. Müәyyәn edilmiş hәrәkәt sürәti hәddini aşmaq, texniki cәhәtdәn nasaz nәqliyyat vasitәlәrinin istismarı faktını vә nәqliyyat vasitәlәrinin alkoqol vә ya güclü tәsir göstәrәn digәr maddәlәrin istifadә olunması nәticәsindә sәrxoş vәziyyәtdә idarә edilmәsi halları müәyyәnlәşdirmәk üzrә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı әmәkdaşları yalnız xüsusi cihazlar vasitәsi ilә hәyata keçirirlәr. (narkotik sәrxoşluq vәziyyәtinin, narkotik vasitәlәrin vә psixotrop maddәlәrin istehlakı hallarının müәyyәn edilmәsi üçün aparılan tibbi müayinә dövlәt

narkoloji-tibb müәssisәlәrindә qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada hәyata keçirilir). Belә halları müәyyәnlәşdirmәk üçün başqa üsullardan istifadә edilmәsi yolverilmәzdir.