< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 78. Sürmә tәlimi

I. Nәqliyyat vasitәlәrinin idarә edilmәsi üzrә ilkin tәlim bağlı meydançalarda vә ya avtodromlarda keçirilmәlidir.

II. Yollarda sürmә tәliminә yalnız tәlim verәn şәxsin iştirakı ilә vә nәqliyyat vasitәsini sürmәyi öyrәnәn şәxsin onu idarә etmәkdә ilkin vәrdişi olduqda yol verilir. Nәqliyyat vasitәsini sürmәyi öyrәnәn şәxs bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş yol hәrәkәti qaydalarını bilmәli vә onun tәlәblәrini yerinә yetirmәlidir.

III. Sürmә tәlimi verәn şәxsin üstündә hәmin kateqoriyalı nәqliyyat vasitәsini sürmә tәlimi vermәk hüququna dair sәnәd vә ya azı 5 il sürücülük stajına malik olmasına, habelә müvafiq kateqoriyalı nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququna dair vәsiqә olmalıdır.

IV. Sürmә tәlimi keçirilәn mexaniki nәqliyyat vasitәsi “Tәlim nәqliyyat vasitәsi” tanınma nişanı ilә işarәlәnmәli vә sürmә tәlimi verәn şәxs üçün arxanı göstәrәn güzgü vә pedallar ilә tәchiz olunmalıdır.

V. Siyahısı müәyyәn edilmiş qaydada elan olunan yollarda sürmә tәlimi qadağandır.