< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 77. Nizamlanmayan yolayrıcları

I. Eyni әhәmiyyәtli olmayan yolların kәsişdiyi yolayrıcında, ikinci dәrәcәli yolla hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü, baş yolla yolayrıcına yaxınlaşan nәqliyyat vasitәlәrinә, onların sonrakı hәrәkәt istiqamәtindәn asılı olmayaraq, yol vermәlidir.

II. Yolayrıcında baş yol istiqamәtini dәyişirsә, baş yolla hәrәkәt edәn sürücülәr öz aralarında eyni әhәmiyyәtli yolların kәsişdiyi yolayrıcını keçmәk qaydalarını әsas tutmalıdırlar. İkinci dәrәcәli yollarla hәrәkәt edәn sürücülәr dә öz aralarında bu qaydaları әsas tutmalıdırlar.

III. Eyni әhәmiyyәtli yolların kәsişdiyi yolayrıcında relssiz nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü sağdan yaxınlaşan nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidir. Tramvay sürücülәri dә öz aralarında bu qaydanı әsas tutmalıdırlar. Belә yolayrıclarında tramvay, onun hәrәkәt istiqamәtindәn asılı olmayaraq, relssiz nәqliyyat vasitәlәri qarşısında üstünlüyә malikdir.

IV. Relssiz nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü sola vә ya geriyә dönәrkәn eyni әhәmiyyәtli yolda qarşı tәrәfdәn düzünә vә ya sağa hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidir. Tramvay sürücülәri dә öz aralarında bu qaydanı әsas

tutmalıdırlar.

V. Әgәr sürücü yolun örtüyünün olub-olmadığını tәyin edә bilmirsә (sutkanın qaranlıq vaxtı, palçıq, qar vә s. nәticәsindә), üstünlük nişanları isә yoxdursa, o, belә hesab etmәlidir ki, ikinci dәrәcәli yoldadır.