< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 76. Nizamlanan yolayrıcıları

I. Relssiz nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü svetoforun yaşıl işığında sola vә ya geriyә dönәrkәn, qarşıdan düzünә vә ya sağa gedәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidir. Tramvay sürücülәri dә öz aralarında bu qaydanı әsas tutmalıdırlar.

II. Svetoforun sarı vә ya qırmızı siqnalı ilә eyni vaxtda әlavә bölmәsindә yandırılmış ox işarәsi istiqamәtindә hәrәkәt edәn sürücü başqa istiqamәtlәrdәn gәlәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidir.

III. Svetoforun vә ya nizamlayıcının siqnalları eyni vaxtda hәm tramvayın, hәm dә relssiz nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtinә icazә verirsә, tramvay, hәrәkәt istiqamәtindәn asılı olmayaraq, üstünlüyә malikdir. Lakin svetoforun

qırmızı vә ya sarı siqnalı ilә eyni vaxtda olan әlavә bölmәsindә yandırılmış ox işarәsi istiqamәtindә hәrәkәt edәn tramvay başqa istiqamәtlәrdәn gәlәn nәqliyyat vasitәlәrinә yol vermәlidir.

IV. Svetoforun icazә siqnalı yanarkәn yolayrıcına girmiş sürücü yolayrıcının çıxışında qoyulmuş svetoforun siqnalından asılı olmayaraq, nәzәrdә tutulan istiqamәtdә dayanmadan hәrәkәt etmәlidir, bu zaman qalan nәqliyyat vasitәlәri ona maneә törәtmәmәlidirlәr. Lakin, әgәr yolayrıcında sürücünün hәrәkәt etdiyi yolda qoyulmuş svetoforların qabağında stop-xәtlәr (image 5.33 nişanı) vardırsa, sürücü hәr bir svetoforun siqnalını әsas tutmalıdır.

V. Svetoforun icazә siqnalı yanarkәn sürücü yolayrıcında hәrәkәti başa çatdırmaqda olan nәqliyyat vasitәlәrinә vә hәmin istiqamәtin hәrәkәt hissәsindә keçidi başa çatdırmamış piyadalara yol vermәlidir.