< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 75. Yolayrıcılarının keçilmәsi

I. Sağa vә ya sola dönәn sürücü dönәcәyi yolun hәrәkәt hissәsini keçmәkdә olan piyadalara, habelә belә hәrәkәt hissәsini velosiped yolu ilә keçmәkdә olan velosipedçilәrә yol vermәlidir.

II. Әgәr yolayrıcında vә ya hәrәkәt hissәlәrinin kәsişmәsindә tıxac yaranıbsa vә bu sürücünü dayanmağa mәcbur edәrәk digәr nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti üçün maneә yaradacaqsa, sürücünün belә yolayrıcına vә ya kәsişmә yerlәrinә girmәsi qadağandır.

III. Hәrәkәt növbәliliyi svetoforun vә ya nizamlayıcının siqnalları ilә müәyyәn edilәn yolayrıcı nizamlanan hesab edilir.

IV. Yanıb-sönәn sarı siqnal olduqda, svetoforlar işlәmәdikdә vә ya nizamlayıcı olmadıqda, yolayrıcı nizamlanmayan hesab edilir vә sürücülәr nizamlanmayan yolayrıcılarını keçmә qaydalarını vә yolayrıcında quraşdırılmış üstünlük nişanlarını әsas tutaraq hәrәkәt etmәlidirlәr.