< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 74. Xüsusi siqnalların tәtbiqi

I. Üstün keçid hüququ olan nәqliyyat vasitәsinin sürücüsü yol hәrәkәtinin digәr iştirakçıları üçün tәhlükәli vәziyyәt yaratmamaq şәrtilә bu Qanunun tәlәblәrindәn kәnara çıxara bilәr. Üstün keçid hüquqi olan operativ nәqliyyat vasitәlәrinin xüsusi sәs siqnalı vә sayrışan işıq siqnalı olmalıdır.

II. Hәrәkәtin başqa iştirakçıları qarşısında üstünlük almaq üçün belә nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri sayışan işıq vә xüsusi sәs siqnalını qoşmalıdırlar. Hәmin sürücülәr, onlara yol verildiyini yәqin etdikdәn sonra üstünlükdәn istifadә edә bilәrlәr.

III. Üstün keçid hüququ olan, qırmızı vә ya göy sayrışan işıq vә xüsusi sәs siqnalı ilә işarә verәn nәqliyyat vasitәsi yaxınlaşdıqda, hәrәkәtin digәr iştirakçıları sağa dönmә işıq göstәricisini yandırmalı, üstün keçid hüququ olan nәqliyyat vasitәlәri üçün zolağı boşaltmalı vә ya yol qırağına mümkün qәdәr yaxın hәrәkәt etmәli, zәrurәt olduqda isә nәqliyyat vasitәsini dayandırmalıdırlar.

IV. Dövlәt standartları ilә müәyyәn edilmiş rәng qrafikası sxemlәrindәn vә rәnglәrin birlәşdirilmәsindәn, habelә gücü dәyişәn işıqlardan vә avazı dәyişәn çoxavazlı siqnallardan digәr nәqliyyat vasitәlәrinin istifadә etmәsi qadağandır.

V. Narıncı vә ya sarı rәngli sayrışan işıq siqnalları quraşdırılmış xüsusi nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri yolda tikinti, tәmir vә ya tәmizlik işlәri görәrkәn hәrәkәt tәhlükәsizliyini tәmin etmәk şәrtilә, yol nişanlarının vә nişanlama xәtlәrinin tәlәblәrindәn kәnara çıxa bilәrlәr. Başqa sürücülәr onların işinә maneçilik törәtmәmәlidirlәr. Narıncı vә ya sarı rәngli işartılı mәşәl, hәrәkәt zamanı üstünlük vermir vә hәrәkәtin digәr iştirakçılarını tәhlükә barәdә xәbәrdar etmәyә xidmәt edir.

VI. Xüsusi sәs vә işıq siqnalları quraşdırılmış nәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarında xüsusi qeydiyyatdan keçmәlidirlәr. Belә sәs vә işıq siqnallarının quraşdırılmasına bu Qanunda nәzәrdә tutulmuş hallarda icazә verilir.

VII. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının icazәsi olmadan, xüsusi çoxavazlı sәs vә sayrışan işıq siqnalları ilә vә ya sürәti ölçmәyә maneçilik törәdәn, yaxud ölçmә cihazlarının işinә mane olan antiradar vә digәr texniki vasitәlәrlә vә yaxud operativ xidmәtlәrin nәqliyyat vasitәlәri üçün müәyyәn edilmiş rәnglәnmә sxemlәri ilә tәchiz olunmuş nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәri Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.