< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 71. Yol işlәrindә olunan işarәlәr

image

I. Yol işlәri aparılarkәn, habelә yolun zәdәlәnmiş sahәlәrindә tәhlükәsiz vә fasilәsiz hәrәkәti tәmin etmәk mәqsәdi ilә aşağıdakı işarәlәrdәn istifadә olunur (6 saylı Әlavә):


1) görülmәli işlәrin sahәsini müәyyәnlәşdirәn lövhә vә sәyyari konuslar;


2) nizamlayıcı göstәricilәri olan sürәtli hәrәkәt lövhәlәri;


3) iş sahәsini müәyyәnlәşdirәn qırmızı vә ya narıncı rәngli sarışan işıqlar;


4) hәrәkәtin istiqamәtini göstәrәn maneә;


5) görülәn yol işarәlәrindәn yan keçmәni göstәrәn maneәlәr;

6) yol işlәri sahәsinin müәyyәn edilmәsi üçün bayraqlar.

II. Yol işlәri görülmәsinә, onun xarakteri vә davam etmә müddәtindәn asılı olaraq, yalnız Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları ilә razılaşdırıldıqdan, xüsusi yol nişanlarının vә ya işıq siqnallarının qurulmasından sonra başlanıla bilәr.

III. İş aparılacaq sahәlәri aydın görünәn stendlәrlә, şlaqbaumlarla, ayırıcı dirәklәrlә vә ya digәr xüsusi vasitәlәrlә işarә etmәk lazımdır.

IV. Yuxarıda göstәrilәn vasitәlәr işıqqaytarıcı olmazsa, axşamlar qırmızı vә narıncı rәngli daimi vә ya sayrışan işıqlar quraşdırılmalıdır.

V. Yolun zәdәlәnmiş hissәsindә hәrәkәti nizamlamaq üçün xüsusi yol nişanları vә işıq siqnalları quraşdırılır, zәruri

hallarda isә yaranmış vәziyyәtә uyğun olaraq yolun nişanlanması aparılır. Әgәr vәziyyәt tәlәb edәrsә, yol hәrәkәti yol fәhlәlәri tәrәfindәn nizamlanmalıdır.

VI. Yol işlәrinin aparılması müddәtindә qurulmuş xüsusi yol nişanları vә ya işıq siqnalları saxlanılır, işlәr qurtardıqda isә ilkin vasitәlәr bәrpa edilir vә zәruri olduqda yeni yol hәrәkәti şәraitinә müvafiq olaraq dәyişikliklәr edilir.

VII. Yolun hәrәkәt hissәsindә işlәyәn şәxs narıncı qolsuz paltar geymәlidir, gecә isә hәmin geyim işıq qaytaran olmalıdır vә yaxud onun üzәrindә işıqqaytarıcı elementlәr nәzәrdә tutulmalıdır.

VIII. Yol işlәrinin aparılması ilә әlaqәdar hәrәkәtin bağlanılması vә ya onun mәhdudlaşdırılması, elәcә dә işin aparıldığı yerin, yaxud zonanın nişanlanması dövlәt standartı ilә müәyyәn edilir.