< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 70. Dәmiryol keçidlәrinin siqnallaşdırılması

I. Dәmiryol keçidlәrindәki işıq siqnalları eyni sәviyyәdә quraşdırılmış, növbәliklә işlәyәn vә keçiddәn hәrәkәti qadağan edәn iki yanıb-sönәn qırmızı işıqdan ibarәtdir.

II. İşıq siqnallarını ahәnglә sәslәnәn vә keçiddәn hәrәkәti qadağan edәn sәs siqnalları müşayiәt edә bilәr.

III. Qırmızı işıqların arasında, yaxud onların üzәrindә yerlәşәn vә yanıb-sönәn ağ işıq hәrәkәtә icazә verir.

IV. Şlaqbaum quraşdırılmış keçidlәrdә bağlı, yaxud bağlanmağa başlayan şlaqbaum olduqda, keçidә daxil olmaq qadağandır.

V. Şlaqbaum ardıcıllıqla qırmızı vә ağ zolaqlarla rәnglәnmәlidir, ortada isә qırmızı rәngdә disk nәzәrdә tutula bilәr. Sutkanın qaranlıq vaxtı işıqlandırılmayan yollarda şlaqbaum işıqlandırılmalı vә ya qırmızı işıqlar nәzәrdә tutulmalıdır.

VI. Dәmiryol keçidlәrinә yaxınlaşma image 1.1 vә image 1.2 xәbәrdarlıq nişanları ilә, yaxud şlaqbaumla

image

nişanlanmalı, keçidin bilavasitә yaxınlığında isә hәr bir tәrәfdәn 1.3.1 vә image 1.3.2 xәbәrdarlıq nişanları quraşdırılmalıdır.

image

VII. Dәmiryol keçidi önündә yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnarda yol boyu image 1.4.1, image 1.4.2, image 1.4.3, image 1.4.4, image 1.4.5, 1.4.6 lövhәlәri quraşdırılır. Hәmin lövhәlәr hәrәkәt boyu yolun sol tәrәfindә dә quraşdırıla bilәr. Bu

zaman onları 1.1 vә ya image 1.2 xәbәrdarlıq nişanları müşayiәt edә bilәr.

VIII. Hәrәkәt intensivliyi az olan keçidlәrdә image 2.5 üstünlük nişanı quraşdırılır. Hәmin keçidlәrdә nәqliyyat

vasitәlәrinin hәrәkәtini dәmiryol keçidi üzrә növbәtçi nizamlayır.