< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 72. Nәqliyyat vasitәlәrinin tanınma nişanları

Nәqliyyat vasitәlәrindә aşağıdakı tanınma nişanlarından istifadә olunur (7 saylı Әlavә):

1) image Avtoqatar” — qoşqulu yük avtomobillәrindә vә tәkәrli traktorlarda (1,4 ton vә daha artıq yük götürәn), habelә birlәşdirilmiş avtobus vә trolleybuslarda — kabinәnin damında bir-birindәn 150—300

mm aralı, üfüqi yerlәşdirilmiş narıncı rәngli üç fәnәr şәklindә;

2) image Tikanlı şinlәr” — tikanlı şinlәr qoyulmuş mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin arxasında — bәrabәrtәrәfli, ağ rәngli, tәpәsi yuxarı yönәldilmiş vә qırmızı haşiyәyә alınmış içәrisindә qara rәnglә şin tәsviri olan üçbucaq şәklindә (üçbucağın tәrәflәri azı 200 mm, haşiyәnin eni üçbucağın tәrәfinin onda biri qәdәr);

3) image Uşaqların daşınması” — avtobusda dәstә ilә uşaq apararkәn, bu nәqliyyat vasitәlәrinin qabağında vә arxasında — qırmızı haşiyәyә alınmış vә içәrisindә qara rәnglә image 1.21 yol nişanının simvolu

tәsvir edilmiş sarı rәngli kvadrat şәklindә (kvadratın tәrәflәri azı 250 mm, haşiyәnin eni kvadratın tәrәfinin onda biri

qәdәr);

4) image Kar sürücü” — lal-kar vә ya kar sürücülәrin idarә etdiyi mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin qabağında vә arxasında-diametri 160 mm olan, içәrisindә tәpәsi aşağı yönәldilmiş bәrabәrtәrәfli xәyali üçbucağın künclәrindә 40 mm diametrli üç qara dairәcik çәkilmiş sarı rәngli dairә şәklindә;

5) image Әlil” — I vә II qrup әlillәr üçün xüsusi avadanlıqlar quraşdırılmış, onlar tәrәfindәn idarә olunan vә qeydiyyat şәhadәtnamәsindә bu barәdә müvafiq qeyd olan nәqliyyat vasitәlәrinin qabaq vә arxasında — tәrәflәri 150 mm ölçülü, daxilindә image 7.17 simvolunun qara boya ilә tәsviri olan sarı rәngli kvadrat şәklindә;

6) image Hәkim” — sürücü-hәkimlәrin idarә etdiyi nәqliyyat vasitәlәrinin qabağında vә arxasında — tәrәflәrinin ölçüsü 140 mm olan, içәrisinә ağ dairәdә (diametri 125 mm) qızıl xaç (ştrixin hündürlüyü 90 mm, eni 25 mm) tәsviri vurulmuş, göy rәngli kvadrat şәklindә;

7) image Tәlim nәqliyyat vasitәsi” — sürücülük öyrәtmәk üçün istifadә olunan mexaniki nәqliyyat vasitәsinin qabağında vә arxasında — bәrabәrtәrәfli, ağ rәngli, tәpәsi yuxarı yönәldilmiş vә qırmızı haşiyәyә alınmış (üçbucağın tәrәflәri azı 200 mm, haşiyәnin eni üçbucağın tәrәfinin onda biri qәdәr) vә içәrisindә qara rәngdә “tәlim” sözü yazılmış üçbucaq şәklindә (minik avtomobilinin damında ikitәrәfli nişan qoyulmasına yol verilir);

8) image Nәqliyyat vasitәsinin qabaritindәn kәnara çıxan yük” — 400 400 mm ölçüdә, diaqonal

boyu 50 mm enindә, növbә ilә qırmızı vә ağ zolaqlar çәkilmiş, işıqqaytarıcı sәthә malik lövhәcik şәklindә;

9) image Tәhlükәli yük” — belә yüklәr daşıyan nәqliyyat vasitәlәrinin qabağında vә arxasında —

690 300 mm ölçüdә, onun 400 300 mm ölçüdә sağ hissәsi narıncı, sol hissәsi isә 15 mm enindә qara haşiyәyә alınmış ağ rәngdә olan düzbucaq şәklindә (nişanda yükün tәhlükәli xassәlәrini xarakterizә edәn işarәlәr çәkilir);

10) image Uzunölçülü nәqliyyat vasitәsi” — yüklü vә ya yüksüz iki vә daha çox qoşqusu

olan uzunluğu 24 metrdәn artıq olan avtoqatarların arxasında — 40 mm enindә qırmızı haşiyәsi olan sarı rәngli, azı 1200 x 200 mm ölçülü, işıqqaytarıcı sәthә malik düzbucaq şәklindә (göstәrilәn ölçüdә nişanı yerlәşdirmәk mümkün

olmadıqda, azı 600 200 mm ölçüdә iki eyni nişanı nәqliyyat vasitәsinin oxuna simmetrik yerlәşdirmәyә yol verilir) tanınma nişanları quraşdırılır;


image

11) “Qәza dayanma nişanı” — yolun hәrәkәt hissәsindә nәqliyyat vasitәsi mәcburi dayandığı hallarda quraşdırılır;

12) image AZ” fәrqlәnmә nişanı — beynәlxalq yol hәrәkәtlәrindә iştirak edәn nәqliyyat vasitәlәrinin

Azәrbaycan Respublikasına mәnsubiyyәtini bildirmәk mәqsәdilә quraşdırılır;

13) image Tәcrübәsiz sürücü” — nәqliyyat vasitәsini idarә edәn şәxsin sürücülük vәrdişlәrinә mükәmmәl

malik olmadığı barәdә yol hәrәkәtinin başqa iştirakçılarını xәbәrdar etmәk mәqsәdilә quraşdırılır.