< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 68. Әlavә mәlumat nişanları

I. Әlavә mәlumat nişanları (lövhәciklәr) birlikdә tәtbiq olunduğu nişanların tәsirini dәqiqlәşdirir vә ya mәhdudlaşdırırlar.

II. Lövhәciklәr birlikdә tәtbiq olunduqları yol nişanının bilavasitә altında yerlәşdirilirlәr. Yolun hәrәkәt hissәsinin qırağında vә ya sәkinin üstündә asıldıqda, image 7.2.2, image 7.2.3, image 7.2.4, image 7.13 әlavә mәlumat nişanları yol nişanlarının yan tәrәfindә yerlәşdirilir.