< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 67. Servis nişanları

I. Servis nişanları yollarda müvafiq obyektlәrin yerlәşmәsi barәdә mәlumat verir.

II. Servis nişanlarının düzbucaq forması, enli mavi haşiyәsi vardır. Müvafiq rәmzlәr ağ fon üzәrindә tәsvir olunur. Servis nişanları yaşayış mәntәqәlәrindә bilavasitә obyektlәrin yanında vә ya onlara dönәcәk yerlәrdә quraşdırılır. Yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnar yollarda nişanlar әvvәlcәdәn göstәrilәn obyektdәn 60—80 kilometr, 15—20 km vә 400—800 metr aralıda quraşdırılır. Yaşayış mәntәqәlәrinin yollarında onları әvvәlcәdәn, göstәrilәcәk obyektlәrdәn 100—150 metr aralı mәsafәdә vә onlara yaxın dönәcәk yerlәrdә quraşdırırlar.