< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 66. Mәlumatverici-göstәrici nişanlar

I. Mәlumatverici-göstәrici nişanlar hәrәkәtin müәyyәn rejimini tәtbiq vә ya lәğv edirlәr, elәcә dә yaşayış mәntәqәlәrinin vә başqa obyektlәrin yerlәşmәsi barәdә mәlumat verirlәr.

image

II. Bu nişanların düzbucaq forması vardır, sürücülәrin vә hәrәkәtin digәr iştirakçılarını yolun vәziyyәtinin xüsusiyyәtlәri, yaşayış mәntәqәlәrinin adları, onların keçmә qaydaları, küçәlәrin vә yolların ayrı-ayrı sahәlәrindә hәrәkәt rejiminin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Bu qrup nişanların müxtәlif fonları vardır. Yaşıl fon avtomagistral, göy fon bütün başqa avtomobil yolları demәkdir. Ağ fonu olan image 5.22 vә image 5.23 nişanları yaşayış mәntәqәlәrindә hәrәkәt qaydalarını tәnzimlәyәn müvafiq tәlәblәrin tәtbiq olunduğunu, göy fonu olan image 5.24 vә image 5.25 nişanları yaşayış mәntәqәlәrindә hәrәkәt qaydalarını tәnzimlәyәn müvafiq tәlәblәrin bu yolda tәtbiq olunmadığını göstәrir. İşarәlәrin sarı fonu yolun tәmir olunan hissәlәrinin yanından keçmә üçün tәtbiq olunur.

image

image

III. image 5.40, 5.42, 5.44, 5.46 yol nişanları müvafiq zonanın başladığı yerdә,


image 5.41, 5.43, 5.45, 5.47 yol nişanları hәmin zonanın qurtardığı yerdә


image

image

image

image

quraşdırılır. 5.40, 5.42, 5.44, 5.46 yol nişanları müvafiq zonada yerlәşәn bütün yollarda qüvvәdә olur.

image

IV. Qәza dayanacağı yerlәri tәcili rabitә telefonu vә ya yanğınsöndürәnlә tәchiz edildikdә image 5.48.1 vә


5.48.2 “Qәza dayanacağı yeri” yol nişanlarının aşağı hissәsindә müvafiq olaraq image 6.17 vә


6.18 yol nişanları quraşdırılır.

V. 5.49.1, image 5.49.2 vә image 5.49.3 yol nişanları tunellәrdә maksimum 50 metr bir-birindәn aralı olmaqla 1-1,5 metr hündürlükdә yan divarlarda quraşdırılır vә qәza çıxışlarının

istiqamәtini vә mәsafәsini göstәrir.

VI. image 5.50.1, image 5.50.2 vә image 5.50.3 yol nişanları avtomagistraldan çıxış yerlәrinәdәk olan mәsafәni göstәrir.