< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 65. Mәcburi hәrәkәt istiqamәti nişanları

I. Mәcburi hәrәkәt istiqamәti nişanları sürücülәrә nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtinin icazә verilmiş istiqamәtini, sürәtini müvafiq nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtini, elәcә dә piyadaların hәrәkәti üçün nәzәrdә tutulan yolları göstәrir.

II. Bu nişanların dairәvi forması vә mavi fonu vardır.

III. image 4.1.1, image 4.1.2, image 4.1.3, image 4.1.4, image 4.1.5, image 4.1.6 nişanları yalnız oxlarla

göstәrilәn istiqamәtlәrdә hәrәkәtә icazә verir. Sola dönmәyә icazә verәn nişanlar geriyә dönmәyә dә icazә verir.

IV. image 4.1.1, image 4.1.2, image 4.1.3, image 4.1.4, image 4.1.5, image 4.1.6 nişanlarının qüvvәsi qarşısında nişan qoyulmuş yolun hәrәkәt hissәsinin kәsişmә yerinә şamil edilir.

V. Yol sahәsinin başlanğıcında qurulmuş image 4.1.1 nişanı әn yaxın yolayrıcına qәdәr qüvvәdә olur. Bu nişan hәyәtlәrә vә yola bitişik digәr әrazilәrә girmәk üçün sağa dönmәyi qadağan etmir. image 4.4 nişanı minik

avtomobillәrinin, avtobusların, motosikletlәrin, vә icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 tondan artıq olmayan yük

avtomobillәrinin hәrәkәtinә icazә verir. Bu nişan işarәlәnmiş sahәdә yerlәşәn müәssisәlәrә xidmәt edәn, habelә hәmin sahәdә yaşayan vәtәndaşlara xidmәt edәn vә ya mәxsus olan digәr nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtinә dә icazә verir. Belә hallarda, nәqliyyat vasitәlәri işarәlәnmiş sahәyә tәyinat yerinә әn yaxın yolayrıcından girib-çıxmalıdırlır.