< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 64. Qadağan nişanları

image

image

image

image

I. Qadağan nişanları yol hәrәkәti iştirakçılarının hәrәkәtlәrinә müәyyәn mәhdudiyyәtlәr qoyur, yaxud lәğv edir.


II. Onların dairәvi forması, ağ fonu, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 işarәlәrinin mavi vә qırmızı haşiyәsi vardır. image 3.1, 3.21, 3.23, 3.25 vә 3.31 nişanlar rәngli tәrtibatla fәrqlәnirlәr.

image

III. Qadağan nişanları müvafiq mәhdudiyyәtin qoyulduğu küçә vә yolların sahәlәrinin bilavasitә qabağında vә ya

onun lәğv edildiyi yerlәrdә quraşdırılır. Qadağan nişanları әvvәlcәdәn 7.1.1 lövhәciyi ilә quraşdırıla bilәr.

image

IV. 3.2, image 3.3, image 3.4, image 3.5, image 3.6, 3.7, image 3.8, image 3.9, image 3.34 vә


3.35 qadağan nişanları müvafiq nәqliyyat vasitәlәrinin hәr iki istiqamәtdә hәrәkәtini qadağan edir.

V. Qadağan nişanlarının qüvvәsi aşağıdakılara şamil edilmir:

1) image 3.2, image 3.3, image 3.4, image 3.5, image 3.6, image 3.7, image 3.8 — işarәlәnmiş sahәdә yerlәşәn müәssisәlәrә xidmәt edәn, habelә bu sahәdә yaşayan vә ya işlәyәn vәtәndaşlara xidmәt edәn vә ya mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәrinә. Belә hallarda, nәqliyyat vasitәlәri işarәlәnmiş sahәyә tәyinat yerinә әn yaxın olan

yolayrıcından girib-çıxmalıdırlar;

2) image 3.2, image 3.28, image 3.29, image 3.30 — I vә II qrup әlillәrin idarә etdiyi tanınma nişanına malik nәqliyyat vasitәlәrinә;

3) image 3.18.1, image 3.18.2 nişanlarının qüvvәsi, qarşısında nişan qoyulmuş yolun hәrәkәt hissәsinin

kәsişmә yerinә aiddir.

VI. image 3.16, image 3.20, image 3.22, image 3.24, image 3.26, image 3.27, image 3.28, image 3.29,

image 3.30 nişanlarının qüvvәsi nişanın qoyulduğu yerdәn әn yaxın yolayrıcına qәdәr, yaşayış mәntәqәlәrindә

yolayrıcı olmadıqda isә yaşayış mәntәqәsinin qurtaracağına qәdәrdir. Yola bitişik әrazilәrdәn yola çıxış yerlәrindә, çöl, meşә yolları vә qarşısında müvafiq nişanlar qoyulmamış digәr ikinci dәrәcәli yollarda kәsişmә (qovuşma) yerlәrindә nişanlar qüvvәsini itirmir.

image

VII. 5.22 nişanı ilә işarәlәnәn yaşayış mәntәqәsindәn qabaqda qurulmuş image 3.24 nişanı hәmin nişana

qәdәr qüvvәdә olur.

image

VIII. Nişanların qüvvәdә olduğu sahә aşağıdakı üsullarla azaldıla bilәr:


1) 3.16 vә 3.26 nişanları üçün — image 7.2.1 lövhәciyi tәtbiq etmәklә;


2) 3.20, 3.22, 3.24 nişanları üçün — onların qüvvәdә olduğu sahәnin qurtaracağında

image

müvafiq olaraq 3.21, 3.23, image 3.25 nişanları qoymaqla vә ya 7.2.1 lövhәciyi tәtbiq etmәklә. 3.24 nişanının qüvvәdә olduğu sahәni maksimum hәrәkәt sürәtinin başqa kәmiyyәti göstәrilәn

image 3.24 nişanı qoymaqla azaltmaq olar;


image

image

3) 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 nişanları üçün — onların qüvvәdә olduğu sahәnin

qurtaracağında 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 nişanlarını 7.2.3 lövhәciyi ilә tәkrarәn qoymaqla vә ya 7.2.2 lövhәciyi tәtbiq etmәklә, 3.27 nişanı 1.4 nişanlama xәtti ilә birlikdә;

image 3.28 nişanı isә 1.10 nişanlama xәtti ilә birlikdә tәtbiq edilә bilәr: bu zaman nişanların qüvvәdә

olduğu sahә nişanlama xәttinin uzunluğu ilә müәyyәnlәşdirilir.

IX. image 3.10, image 3.27, image 3.28, image 3.29, image 3.30 qadağan nişanlarının qüvvәsi yolun yalnız nişan qurulmuş tәrәfinә şamil edilir.