< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 6. Yol hәrәkәti sahәsindә fiziki şәxslәrin hüquq vә vәzifәlәri

I. Yol hәrәkәti sahәsindә fiziki şәxslәrin aşağıdakı hüquqları vardır:

1) müәyyәn edilmiş qaydalara müvafiq olaraq avtomobil yollarında sәrbәst vә maneәsiz hәrәkәt etmәk, müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarından yol hәrәkәti şәraiti haqqında mәlumat almaq;

2) avtomobil yollarında hәrәkәtin mәhdudlaşdırılmasının vә ya qadağan edilmәsinin sәbәblәri barәdә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarından mәlumat almaq;

3) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı mәmulatların vә xidmәtlәrin keyfiyyәti haqqında mәlumat almaq;

4) yol-nәqliyyat hadisәlәri zamanı Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada pulsuz tibbi yardım vә digәr tәcili kömәk almaq;

5) yolların hәrәkәt tәhlükәsizliyi tәlәblәrinә uyğunsuzluğu nәticәsindә baş vermiş yol-nәqliyyat hadisәlәri

zamanı sәhhәtinә, elәcә dә nәqliyyat vasitәsinә dәymiş zәrәrin ödәnilmәsini Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә müvafiq qaydada tәlәb etmәk;

6) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә nәzarәti hәyata keçirәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanının vәzifәli şәxslәrinin hәrәkәtlәrindәn mәhkәmәyә şikayәt etmәk;

6-1) barәlәrindә yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusu ilә әlaqәdar tәtbiq edilәn inzibati tәnbeh haqqında qәrarlarla vә onların nәticәlәri (cәrimәlәr vә onların ödәnilmәsi, balların sayı vә ya silinmәsi) ilә bağlı rәsmi internet informasiya ehtiyatlarından mәlumat almaq;

7) bu Qanunla müәyyәn olunmuş digәr hüquqlardan istifadә etmәk.

II. Yol hәrәkәti sahәsindә fiziki şәxslәrin aşağıdakı vәzifәlәri vardır:

1) yol hәrәkәtinin tәşkili, onun tәhlükәsizliyini tәmin etmәk, әtraf mühitin mühafizәsi ilә bağlı tәlәblәrә vә yol hәrәkәti qaydalarına әmәl etmәk;

2) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsindә iştirak etmәk vә bunun üçün keçirilәn tәdbirlәrdә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına kömәklik göstәrmәk;

3) onlara mәxsus olan nәqliyyat vasitәlәrinin saz vәziyyәtdә saxlanılması vә istismarı üçün tәdbirlәr görmәk;

4) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tibbi tәminatı vә әtraf mühitin nәqliyyatın zәrәrli tәsirindәn qorunması üçün tәdbirlәri hәyata keçirmәk;

5) bu Qanunla müәyyәn olunmuş digәr tәlәblәri yerinә yetirmәk.