< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 5. Yol hәrәkәti sahәsindә hüquqi şәxslәrin vәzifәlәri

I. Yol hәrәkәti sahәsindә mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq hüquqi şәxslәrin aşağıdakı vәzifәlәri vardır:

1) yol hәrәkәtinin tәşkili, onun tәhlükәsizliyini tәmin etmәk, әtraf mühitin mühafizәsi vә yol hәrәkәti qaydalarının tәlәblәrinә riayәt etmәk;

2) yol hәrәkәti qanunvericiliyinin tәlәblәrinә әmәl olunması üzrә әmәk kollektivlәrindә profilaktik iş aparmaq;

3) hәmkarlar ittifaqı tәşkilatları ilә razılaşdırmaqla sürücülәrin sağlamlıq vәziyyәtinә, sürücülәr tәrәfindәn әmәk vә istirahәt rejiminә әmәl olunmasına nәzarәt etmәk;

4) daşıma fәaliyyәti ilә mәşğul olduqda daşımaların xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırmaqla, yol hәrәkәti sahәsindә qüvvәdә olan qaydalar, normativlәr vә standartlar әsasında xüsusi qaydalar qәbul etmәk;

5) yol-nәqliyyat hadisәlәrinin profilaktikası ilә bağlı tәdbirlәrin tәşkili vә maliyyәlәşdirilmәsi, nәqliyyatın fövqәladә hallarda istismarı mәsәlәlәrini hәll etmәk;

6) bu Qanunla müәyyәn olunmuş digәr tәlәblәri yerinә yetirmәk.

II. Hüquqi şәxslәrin sürücülәri yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi tәlәblәrini pozmağa hәr hansı fomada sövq etmәsi qadağandır.