< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 4. Yol hәrәkәti sahәsindә dövlәt vәzifәlәri

Yol hәrәkәti sahәsindә dövlәtin aşağıdakı vәzifәlәri vardır:

1) dövlәt siyasәtini, o cümlәdәn vahid elmi-texniki siyasәti, habelә yol hәrәkәti standartlarını müәyyәn etmәk vә onları hәyata keçirmәk;

2) yol hәrәkәtinin tәşkili, onun tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, әtraf mühitin mühafizәsi, yol hәrәkәti qaydalarının, habelә onların pozulmasına görә mәsuliyyәtin müәyyәnlәşdirilmәsi ilә bağlı qanunlar vә digәr normativ-hüquqi aktlar qәbul etmәk, onların icrasını hәyata keçirmәk;

3) yol hәrәkәtinin inkişafının vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә dair ölkә vә onun inzibati әrazi vahidlәri üzrә proqramları vә planları qәbul etmәk, onların icrası üzrә dövlәt orqanlarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsini tәmin

etmәk;

4) yol hәrәkәtinin inkişafına vә tәhlükәsizliyinә dair proqramları vә planları, avtomobil yolları şәbәkәsinin saxlanılması vә inkişaf etdirilmәsi, yollarda tәhlükәsiz hәrәkәtin, habelә yol hәrәkәtinә dair ekoloji tәlәblәrin tәmin edilmәsi sahәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәri dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşdirmәk;

5) yol hәrәkәtinin tәşkili üzrә ixtisaslaşdırılmış xidmәtlәri tәşkil etmәk, o cümlәdәn texniki vasitәlәrin vә avtomatlaşdırılmış sistemlәrin qurulmasını vә istifadәsini, qәza-xilasetmә işlәri görülәn vә kütlәvi tәdbirlәr keçirilәn yerlәrdә nәqliyyat vasitәlәrinin vә piyadaların hәrәkәtinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk;

6) avtomobil yollarının tikintisinә, yenidәn qurulmasına, tәmirinә, saxlanılmasına vә mühafizәsinә dair, habelә Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasına vә texniki vәziyyәtinә dair vahid tәlәblәri müәyyәn etmәk vә onlara әmәl olunmasına nәzarәt etmәk;

7) avtomobil yollarının tәmiri vә saxlanılması ilә bağlı fәaliyyәtin, yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinә tәsir göstәrәn digәr növ fәaliyyәtin hәyata keçirilmәsi, nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri vә istismarı, daxili vә beynәlxalq sәrnişin vә yük

daşımaları, tәhlükәli yüklәrin daşınması qaydasını müәyyәn etmәk;

8) nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsinin, dövlәt qeydiyyat nişanının vә sürücülük vәsiqәsinin nümunәlәrini müәyyәn etmәk;

9) ekoloji tәhlükәsiz tәlәblәrinә әmәl etmәklә, yol hәrәkәti iştirakçılarının ehtiyaclarının tәmin olunması mәqsәdilә avtomobil yollarının saxlanılmasını, tәmirini, yenidәn qurulmasını vә tikintisini tәşkil etmәk vә onların hәyata keçirilmәsinә nәzarәt etmәk, yolların qәza tәhlükәli sahәlәrini aradan qaldırmaq;

10) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәlәblәrinә uyğun olaraq dövlәt yollarında texniki xidmәt sahәlәri tәşkil etmәk;

11) yol hәrәkәti iştirakçılarının tibbi tәminatını, o cümlәdәn yol-nәqliyyat hadisәlәrindә zәrәr çәkәnlәrә tibbi yardımın göstәrilmәsini tәşkil etmәk;

12) sürücülәrin hazırlanmasını vә onların ixtisasının artırılmasını hәyata keçirәn mәktәb vә kursların açılmasına razılıq vermәk, onların fәaliyyәtinә nәzarәt etmәk, nәzәri vә tәcrübi imtahanlar qәbul etmәk, imtahanlardan müvәffәqiyyәtlә keçәnlәrә sürücülük vәsiqәsi vermәk, onların uçotunu aparmaq;

13) әhaliyә yol hәrәkәti qaydalarının öyrәdilmәsini vә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәbliği işini tәşkil etmәk, yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi sahәsindә bu Qanunla müәyyәn olunmuş tәlәblәrә hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn әmәl olunmasını tәmin etmәk;

14) yaşayış mәntәqәlәrinin baş planlarına, müfәssәl planlaşdırılması vә tikintisi layihәlәrinә, kompleks nәqliyyat sxemlәrinә vә yol hәrәkәtinin tәşkili sxemlәrinә uyğun olaraq rayon (şәhәr) әrazilәrindә yol hәrәkәtinin

avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrini tәşkil etmәk;

15) pullu duracaqlarda, qarajlarda nәqliyyat vasitәlәrinin saxlanılması qaydasını müәyyәn etmәk;

16) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi mәsәlәlәri üzrә elmi-tәdqiqat işlәrinin aparılmasını tәşkil etmәk;

17) yol hәrәkәt tәhlükәsizliyini tәmin etmәk vә ya hәrәkәt şәraitini yaxşılaşdırmaq mәqsәdilә, yollarda tәmir-tikinti işlәri aparılarkәn, zәruri olduqda, nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtini mәhdudlaşdırmaq vә ya qadağan etmәk, ümumi istifadәdә olan nәqliyyatın müntәzәm hәrәkәti marşrutlarının açılması qaydasını müәyyәn etmәk vә onun hәyata keçirilmәsini tәşkil etmәk;

18) nәqliyyat vasitәlәrinin texniki vәziyyәtinә nәzarәt etmәk, qanunla müәyyәn edilmiş hallarda texniki baxışları hәyata keçirmәk, konstruksiyası vә ya texniki vәziyyәti müәyyәn olunmuş standartlara, habelә mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәri qeydiyyat sәnәdlәrindә göstәrilmiş nömrәlәrә uyğun gәlmәyәn nәqliyyat vasitәlәrinin istismarını qadağan etmәk;

19) nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyalarının hazırlanmasına vә yenidәn quraşdırılmasına, aqreqat, ban vә ban

hissәlәrinin dәyişdirilmәsinә icazә vermәk vә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәlәblәrinә uyğun olmasına nәzarәt etmәk;

20) Azәrbaycan Respublikasında istehsal olunan nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәt tәhlükәsizliyi, әtraf mühitin mühafizәsi ilә bağlı tәlәblәrә uyğunluğu baxımından onların texniki layihә sәnәdlәrinә vә texniki vәziyyәtinә dair müvafiq rәylәr vermәk, onların sınaqlarında iştirak etmәk, bu tәlәblәrә cavab vermәyәn nümunәlәrin (mәmulatın) istehsalını dayandırmaq barәdә müvafiq orqanlara tәqdimatlar vermәk;

21) nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyatını, özgәninkilәşdirilmәsinin sәnәdlәşdirilmәsini vә onların uçotunu aparmaq, ipoteka müqavilәsinin qeydiyyata alınması ilә әlaqәdar daşınar әmlakın müvafiq rәsmi reyestrindәn çıxarışı, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsini vә dövlәt qeydiyyat nişanlarını vermәk;

22) yollarda nәqliyyatın vә piyadaların tәhlükәsiz, sәmәrәli vә rahat hәrәkәtini tәşkil etmәk, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada müqavilәlәr әsasında nәqliyyat vasitәlәrinin müşayiәtini tәşkil etmәk;

23) yol hәrәkәtinә nәzarәt funksiyalarını yerinә yetirmәk mәqsәdilә stasionar postların siyahısını vә dislokasiyasını müәyyәnlәşdirmәk vә tәşkil etmәk, bu postları texniki vasitәlәrlә, habelә binalarla, nәqliyyat vә rabitә vasitәlәri ilә, yol-nәqliyyat hadisәlәrindә zәrәr çәkәnlәrә ilk tibbi yardım göstәrilmәsi üçün tibbi lәvazimatla vә dava-dәrmanla tәmin etmәk, insanın adi hәyati ehtiyaclarının ödәnilmәsi üçün lazımi şәraitlә tәmin etmәk;

24) yol nişanlarının vә göstәricilәrinin quraşdırılmasını, yol hәrәkәtini nizamlayan vә ona nәzarәt edәn nәqliyyat vә texniki vasitәlәrin, yol-nәqliyyat hadisәlәrinin nәticәlәrini yüngüllәşdirmәk üçün hadisә yerindә tәtbiq olunan qәza- xilasetmә avadanlığının, habelә yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyini artırmağa kömәk edәn digәr texniki vasitәlәrin vә

cihazların, yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinin tәbliğinә xidmәt edәn tәşviqat vasitәlәrinin; xüsusi mәhsulların (sürücülük vәsiqәlәrinin blanklarının, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәlәrinin, dövlәt qeydiyyat nişanlarının vә tanınma nişanlarının) sifarişçisi vә istehsalçısı funksiyalarını hәyata keçirmәk vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının struktur bölmәlәrini bunlarla tәmin etmәk;

25) hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn bu Qanunun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt etmәk, yol-nәqliyyat hadisәlәri ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada cinayәt işlәri üzrә

tәhqiqatın aparılmasını vә inzibati işlәr üzrә icraatın hәyata keçirmәsini tәşkil etmәk;

26) zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәlәrinin müәyyәn edilmiş yerlәrә aparılmasını vә sahibsiz qalmış әmlakın mühafizәsini, habelә qaçırılmış, oğurlanmış nәqliyyat vasitәlәrinin, yol-nәqliyyat hadisәsi yerlәrindәn qaçıb gizlәnmiş yol hәrәkәti iştirakçılarının axtarılmasını tәşkil vә tәmin etmәk;

27) yol-nәqliyyat hadisәlәrinin, nәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququndan mәhrum olunmuş vәtәndaşların, yol hәrәkәti qaydaları pozuntularının, bununla әlaqәdar görülmüş tәdbirlәrin uçotunu aparmaq, şәxslәrin yol hәrәkәti qaydalarının pozuntusu ilә әlaqәdar barәlәrindә tәtbiq edilәn inzibati tәnbeh haqqında qәrarlarla vә onların nәcilәrәi (cәrimәlәr vә onların ödәnilmәsi, balların sayı vә ya silinmәsi) ilә bağlı rәsmi internet informasiya ehtiyatlarından mәlumat almasını tәmin etmәk;

28) hәrәkәt üçün ayrılmış yollara nәzarәt etmәk, hәrәkәt sürәtinin mәhdudlaşdırıldığı zonaları müәyyәnlәşdirmәk, orada müvafiq yol nişanları qurmaq, habelә tәhlükәli yüklәrin daşınmasını vә nәqliyyat dәstәlәrinin şәhәrlәrdәn vә digәr yaşayış mәntәqәlәrindәn keçmәsini tәşkil vә tәmin etmәk;

29) bu Qanunla müәyyәn olunmuş digәr tәlәblәri yerinә yetirmәk.