< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 32. Nәqliyyat vasitәlәrinin özgәninkilәşdirilmәsi qaydası

I. Bu Qanunun 27-ci maddәsinin ikinci hissәsinin 1-ci bәndindә nәzәrdә tutulan nәqliyyat vasitәlәrinin özgәninkilәşdirilmәsindә vә girov qoyulmasında maraqlı olan şәxs, müvafiq әqd bağlamazdan әvvәl, nәqliyyat vasitәsini müayinәdәn keçirilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim etmәlidir. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat sәnәdlәrini, onun mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәrini, rәngini informasiya-axtarış bazasının mәlumatları әsasında yoxlayır vә yoxlamanın nәticәsi barәdә nәqliyyat vasitәsini tәqdim etmiş şәxsә müvafiq arayış verir.

II. Nәqliyyat vasitәsinin özgәninkilәşdirilmәsi, girov qoyulması yalnız nәqliyyat vasitәsinin müayinәdәn keçirilmәsi haqqında arayış tәqdim edildikdәn sonra, Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә müvafiq olaraq, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi qaydada aparılır.