< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 31. Nәqliyyat vasitәlәrinin saxlanılması

I. Nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәri vә ya sürücülәri nәqliyyat vasitәlәrini duracaqlarda vә qarajlarda, habelә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi, әtraf mühitin mühafizәsi vә ictimai tәhlükәsizliyin tәlәblәrinә cavab verәn yerlәrdә saxlamalıdırlar. “Nәqliyyat vasitәlәrinin duracaqları vә qarajlar haqqında” nümunәvi Әsasnamәni Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı qәbul edir.

II. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları:

1) yaşayış mәntәqәlәrinin layihәlәşdirilmәsi zamanı nәqliyyat vasitәlәri duracaqlarının, habelә qarajlarının yollara bitişik әrazilәrdә yerlәşdirilmәsini planlaşdırmalıdırlar;

2) qarajların vә ya duracaqların tikintisi üçün torpaq sahәlәrini bu barәdә müraciәt etmiş şәxslәrin olduqları

әrazinin vә ya onların yaşadığı binaların yaxınlığında ayırmalıdırlar.

III. Nәqliyyat vasitәlәri duracaqlarının, qarajlarının sahiblәri nәqliyyat vasitәlәrinin toxunulmaz vә tәhlükәsiz şәraitdә saxlanılmasını tәmin edirlәr. Nәqliyyat vasitәlәri saxlanca qәbul edildikdәn sonra onların müәyyәn edilmiş qaydalara uyğun saxlanılmamasına görә duracaqların vә dayanacaqların sahiblәri Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

IV. Nәqliyyat vasitәlәri duracaqlarının, qarajlarının sahiblәri:

1) nәqliyyat vasitәsinin sahibindәn vә ya sürücülәrindәn nәqliyyat vasitәsinin saxlanılma qaydasına әmәl olunmasını tәlәb etmәlidirlәr;

2) saxlanılması üçün tәqdim olunan nәqliyyat vasitәsinin xarici görünüşünü vә komplektliyini, zәrurәt olduqda isә nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsini, onu idarә edәnin sürücülük vәsiqәsini yoxlamalıdırlar vә onları hökmәn qeydә almalıdırlar;

3) nәqliyyat vasitәsinin sahibinә vә ya sürücüsünә nәqliyyat vasitәsinin saxlanca qәbul edilmәsi barәdә xüsusi sәnәd vermәlidirlәr;

4) yol-nәqliyyat hadisәsinә dair arayışın tәqdim edildiyi hallardan başqa, banın hissәlәri zәdәlәnmiş nәqliyyat vasitәsini saxlanca qәbul etmәmәlidirlәr;

5) nәqliyyat vasitәsi oğurlandıqda vә ya qaçırıldıqda, müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarına tәcili mәlumat vermәlidirlәr.

V. Nәqliyyat vasitәlәrinin icazә verilmәyәn yerlәrdә saxlanılması üçün sürücülәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.