< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 26. Layihә vә elmi işlәrin aparılması

Mülkiyyәt vә tәşkilati-hüquqi formalarından asılı olmayaraq, yol hәrәkәti tәşkilinin perspektiv proqramlarını, kompleks sxemlәrini vә layihәlәrini hazırlayan, habelә bunları hәyata keçirәn fiziki vә hüquqi şәxslәr hәmin sәnәdlәrdә hәrәkәt tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, әtraf mühitә çirklәndirici maddәlәr buraxılmasının vә tullanmasının, habelә sәs- küyün vә vibrasiyanın qarşısının alınması vә azaldılması istiqamәtindә tәdbirlәr nәzәrdә tutmalı vә bunları Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırmalıdırlar.