< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 25. Yol hәrәkәti vә onun tәhlükәsizliyi göstәricilәrinin vahid uçot sistemi

I. Azәrbaycan Respublikasında yol hәrәkәti vә onun tәhlükәsizliyi göstәricilәrinin (avtomobil yollarının, nәqliyyat vasitәlәrinin, sürücülәrin vә yol hәrәkәti sahәsindә inzibati xәtaların, yol-nәqliyyat hadisәlәrinin, yol-nәqliyyat zәdәlәnmәlәrinin vә sair) vahid dövlәt uçotu sistemi müәyyәn edilir.

II. Yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi göstәricilәrinin siyahısını, uçot vә hesabat qaydasını Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı müәyyәn edir.

III. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları yol hәrәkәti vә onun tәhlükәsizliyi göstәricilәrinin vahid uçotu sistemindә nәzәrdә tutulmayan hesabatlar verilmәsini tәtbiq edә bilmәzlәr.