< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 24. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi vәziyyәtinin әsas göstәricilәrinin dövlәt uçotunun tәşkili

I. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi vәziyyәtinin әsas göstәricilәrinin dövlәt uçotu aparılır. Bu göstәricilәr aşağıdakılardır:

1) yol-nәqliyyat hadisәlәrinin;

2) yol-nәqliyyat hadisәlәrindә zәrәr çәkmiş şәxslәrin;

3) nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin;

4) yol hәrәkәti qaydalarını pozmuş şәxslәrin;

5) yol hәrәkәti sahәsindә inzibati xәtaların vә cinayәtlәrin sayı;

6) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi vәziyyәtini әks etdirәn göstәricilәr vә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә dair fәaliyyәtin nәticәlәrinin göstәricilәri.

II. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi vәziyyәtinin dövlәt uçotu aparılarkәn yol-nәqliyyat hadisәlәrindә zәrәr çәkmiş şәxslәr aşağıdakılar sayılır:

1) yaralılar — yol-nәqliyyat hadisәsi nәticәsindә sәhhәtinin müәyyәn müddәtә pozulmasına sәbәb olan

şәxslәr;

2) hәlak olanlar — yol-nәqliyyat hadisәsi yerindә hәlak olmuş vә ya bu cür hadisә nәticәsindә sonrakı 7 gün

әrzindә ölmüş şәxslәr.

III. Dövlәt uçotunun sistemi Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtinin formalaşdırılması vә hәyata keçirilmәsi işinin tәşkilini vә tәtbiqini tәmin edir.

IV. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt uçotunun aparılması, mәlumat uçotlarının istifadәsi vә hesabat mәlumatlarının formalaşdırılması Azәrbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir.