< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 23. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyini tәmin etmәk tәdbirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi

I. Proqramlarda nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәr, habelә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyini tәmin etmәk sahәsindә digәr tәdbirlәr Azәrbaycan Respublikası büdcәsinin, yerli büdcәlәrin, büdcәdәnkәnar vәsaitlәrin vә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilir.

II. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyini tәmin etmәk tәdbirlәri bu Qanunun müddәalarını pozmağa görә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilәn cәrimәlәrin ödәnilmәsi, nәqliyyat vasitәlәrinin sığortası, nәqliyyat vasitәlәrinin müşayiәt olunması vә haqqı ödәnilәn digәr әlavә xidmәtlәr nәticәsindә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına daxil olan vәsait hesabına maliyyәlәşdirilir.

III. Bu Qanunun müddәalarını pozmağa görә fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn ödәnilәn cәrimәlәrdәn daxil olan vәsait Azәrbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyәti orqanının müәyyәn etdiyi qaydada vә subyektlәr tәrәfindәn tәyinatı üzrә istifadә olunmalıdır.