< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 22. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi proqramları

I. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt siyasәtinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә vә yol- nәqliyyat hadisәlәrinin sayının, bu hadisәlәr nәticәsindә dәyәn zәrәrin azaldılmasına yönәldilmiş dövlәt vә yerli әhәmiyyәtli proqramlar işlәnib hazırlanır.

II. Bu proqramlar әrazi vә sahә planlaşdırılmasının sәmәrәli әlaqәlәndirilmәsi, bir-birinә bağlı olan balanslaşdırılmış göstәricilәrin formalaşdırılması әsasında, konkret regionun sosial-iqtisadi vә ekoloji şәraiti, yol şәbәkәsinin inkişaf sәviyyәsi, qәza vәziyyәti vә yol hәrәkәtinin vahid uçotu sisteminin digәr göstәricilәri nәzәrә alınmaqla hazırlanır.

III. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin olunması proqramına aşağıdakılar daxil edilmәlidir:

1) yolların inkişafı vә genişlәndirilmәsi;

2) yol hәrәkәtinin tәşkilinin tәkmillәşdirilmәsi;

3) yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi vәziyyәtinin tәhlili vә yol-nәqliyyat hadisәlәrinin, onların nәticәlәrinin azaldılması üzrә tәdbirlәr;

4) müәyyәn dövr üçün proqnozlar;

5) әsaslandırılmış konkret mәqsәdlәr;

6) hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulan mәqsәdlәrә çatmağa imkan verәcәk tәdbirlәr;

7) proqramın dәyәri vә onun maliyyәlәşdirilmә mәnbәlәri, yol fondlarının yaradılması;

8) proqramın yerinә yetirilmәsinә nәzarәtin formaları vә mütәmadiliyi.