< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 21. Әtraf mühitin mühafizәsi

I. Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrini layihәlәşdirәn, istehsal vә istismar edәn fiziki vә hüquqi şәxslәr göstәrilәn nәqliyyat vasitәlәrinin әtraf mühitә çirklәndirici maddәlәr buraxmasının, elәcә dә sәs-küyün vә vibrasiyanın qarşısını almaq vә onları azaltmaq üçün tәdbirlәr görmәlidirlәr. Tullantılarında müәyyәn edilmiş normadan artıq çirklәndirici maddәlәr olan nәqliyyat vasitәlәrinin istehsalı, idxalı vә istismarı qadağandır.

II. Bütün hüquqi vә fiziki şәxslәr müvafiq nәqliyyat tipinin әtraf mühitә tullantılarında çirklәndirici maddәlәrin yol verilәn hәdlәrini vә fiziki tәsir göstәrilmәsinin yol verilәn sәviyyәlәrini müәyyәn edәn normativlәrә әmәl edilmәmәsi üçün mәsuliyyәt daşıyırlar.