< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 15. Yol hәrәkәtinin nizama salınması

Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün yol hәrәkәtinin vahid qaydaları müәyyәnlәşdirilir. Yol hәrәkәti Qaydaları bu Qanunla tәsbit olunur vә Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә olan bütün fiziki vә hüquqi şәxslәr üçün mәcburidir. Azәrbaycan Respublikasında yol hәrәkәtinin xüsusiyyәtlәrini müәyyәnlәşdirәn digәr normativ- hüquqi aktlar (xüsusi yüklәrin daşınması, nәqliyyat vasitәlәrinin ayrı-ayrı növlәrinin istismarı, qapalı әrazilәrdә hәrәkәt etmәsi vә s.) yol hәrәkәti Qaydalarının tәlәblәrinә әsaslanmalı vә onlara uyğun olmalıdır.