< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 14. Nәqliyyat vasitәlәrinin yol hәrәkәtindә iştirak etmәyә buraxılması

Azәrbaycan Respublikasında qüvvәdә olan vahid beynәlxalq texniki göstәrişlәrә, yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi normativlәrinә vә standartlarına uyğun gәlәn, bu tәlәblәrә uyğunluğu barәsindә sertifikatı olan, qeydiyyatdan, qanunla müәyyәn edilmiş hallarda dövlәt texniki baxışından keçmiş, habelә sahibinin mülki mәsuliyyәti Azәrbaycan Respublikasının icbari sığorta qanunvericiliyinә uyğun olaraq sığorta etmiş nәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikası әrazisindә yol hәrәkәtindә iştiraka buraxılırlar.