< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 16. Nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılmasının tәşkili

I. Nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması lazımi texniki-metodiki tәdris vasitәlәri ilә tәmin olunmuş, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada razılıq almış kurslarda hәyata keçirilir. Belә kursların fәaliyyәti Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilәn “Nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanması vә onların ixtisasının artırılması kursları haqqında” Әsasnamә ilә nizama salınır. Nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması ilә mәşğul olan bütün tәdris müәssisәlәri Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqan tәrәfindәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanından alınmış mәlumatlara әsasәn uçota alınmalıdır.

II. Nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanması vә ixtisaslarının artırılması xüsusi proqramlar üzrә aparılır. Müvafiq kateqoriyalı nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri üçün proqramlar, dövlәt tәhsil standartları әsasında, Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hazırlanır vә tәsdiq edilir.