< Qeri | Mündəricat | İrəli >

V. Mәlumatverici-göstәrici nişanlar


image

5.1. Avtomagistral. "Yol hәrәkәti haqqında qanun"un avtomagistralda hәrәkәt qaydalarına aid tәlәblәrinin qüwәdә olduğu yol.


image 5.2. Avtomagistralın qurtaracağı.image

yol.

image

5.3. Avtomobillәr üçün yol. Ancaq avtomobillәrin, avtobusların vә motosikletlәrin hәrәkәti üçün tәyin olunmuş


5.4. Avtomobillәr üçün yolun qurtaracağı.


image

5.5. Birtәrәfli yol. NV-nin hәrәkәti bütün en üzrә bir tәrәfә tәşkil olunmuş yol vә ya hәrәkәt hissәsi.


image 5.6. Birtәrәfli yolun qurtaracağı.


image

image

5.7.1, 5.7.2. Birtәrәfli hәrәkәt yoluna çıxış. Birtәrәfli hәrәkәt tәşkil olunmuş yola vә ya hәrәkәt hissәsinә çıxış.image

istiqamәtlәri.

5.8.1. Zolaqlarda hәrәkәt istiqamәtlәri. Hәrәkәt zolaqlarının miqdarı vә onlarda hәrәkәtin icazә verilmiş


image

5.8.2. Zolaqlarda hәrәkәt istiqamәtlәri. 5.8.1 vә 5.8.2 nişanlarının kәnar sol zolaqdan sola dönmәyә ıcazә verәn nişanı hәmin zolaqdan geriyә dönmәyә dә icazә verir. Yolayrıcının qarşısında quraşdırılmış 5.8.1 vә 5.8.2 nişanlarının qüvvәsi yolayrıcının bütün әrazisinә şamil edilir (әgәr yolayrıcıda başqa tәlәblәrlә digәr 5.8.1 vә 5.8.2 nişanları quraşdırılmamışdırsa).


image 5.8.3. Zolağın başlanğıcı. Yoxuşda әlavә zolağın vә ya tormozlama zolağının başlanğıcı. Әgәr әlavә zolağın qarşısında quraşdırılmış nişanın üzәrindә 4.7 «Minimum sürәtin mәhdudlaşdırılması» nişanı göstәrilmişdirsә, belә olan halda әsas zolaqla image 4.7 nişanında olan hәddә bәrabәr vә ya ondan artıq sürәtlә hәrәkәt edә bilmәyәn NV-nin sürücülәri әlavә zolağa keçmәlidirlәr.


image 5.8.4. Zolağın başlanğıcı. Üç zolaqlı yolun eyni istiqamәtdә hәrәkәt üçün tәyin olunmuş orta zolağının başlanğıc sahәsi.


image 5.8.5. Zolağın qurtaracağı. Yoxuşda әlavә zolağın vә ya sürәtlәnmә zolağının qurtaracağı.


image 5.8.6. Zolağın qurtaracağı. Üç zolaqlı yolun eyni istiqamәtdә hәrәkәt üçün tәyin olunmuş orta zolağının qurtaracağı.


image

image 5.8.7, 5.8.8. Zolaqlarda hәrәkәt istiqamәtlәri. Әgәr 5.8.7 nişanının üzәrindә hәr hansı NV-nin hәrәkәtini qadağan edәn nişan göstәrilmişdirsә, onda bu NV-nin müvafiq zolaqda hәrәkәti qadağandır. 5.8.7,

5.8.8 nişanları dörd vә daha artıq hәrәkәt zolağı olan yollarda quraşdırılır.


image 5.9. Marşrut nәqliyyat vasitәlәri üçün zolaq. NV-nin axını ilә eyni istiqamәtdә hәrәkәt edәn vә ancaq ümumi istifadәdә olan NV-ııin hәrәkәti üçün tәyin olunmuş zolaq. Nişanın qüvvәsi onun üzәrindә yerlәşdirildiyi zolağa şamil edilir. Yoldan sağda quraşdınlmış nişanın qüvvәsi yolun sağ zolağına şamil edilir.

5.10.1. Marşrut nәqliyyat vasitәlәri üçün zolağı olan yol. Bütün NV-nin axınına qarşı ümumi istifadәdә olan

NV-nin hәrәkәti üçün xüsusi olaraq tәyin edilmiş hәrәkәt zolağı olan yol.


image 5.10.2, image 5.10.3. Marşrut nәqliyyat vasitәlәri üçün zolağı olan yola çıxış. image 5.10.4. Marşrut nәqliyyat vasitәlәri üçün zolağı olan yolun qurtaracağı. image 5.11.1. Geriyә dönmә yeri. Sola dönmәk qadağandır.

image 5.11.2. Geriyә dönmә yerinin zonası. Geriyә dönmә sahәsinin uzunluğu. Sola dönmәk qadağandır.


image 5.12. Avtobusun vә ya trolleybusun dayanacaq yeri. image 5.13. Tramvayın dayanacaq yeri.

image 5.14. Minik taksilәrinin dayanacaq yeri. image 5.15. Duracaq yeri.


image

image

image

5.16.1, 5.16.2. Piyada keçidi. Piyada keçidindә

1.14.1 vә ya

1.14.2


nişanlaması olmadıqda

5.16.2 nişanı yolun sağında, keçidin yaxın sәrhәddi qarşısında,

image

5.16.1 nişanı

isә yolun solunda, keçidin uzaq sәrhәddindә quraşdırılır.


image 5.17.1, image 5.17.2. Yeraltı piyada keçidi.


image 5.17.3. image 5.17.4. Yerüstü piyada keçidi.


image 5.18. Tövsiyә edilәn sürәt. Yolun müәyyәn edilmiş sahәsindә tövsiyә edilәn sürәt. Bu nişanın qüvvәsi yolun birinci yolayrıcına kimi olan sahәsinә şamil edilir, image 5.18 nişanı xәbәrdarlıq nişanı ilә birgә quraşdırıldığı hallarda isә tәhlükәli sahәnin uzunluğu ilә tәyin edilir.


image 5.19.1, image 5.19.2, image 5.19.3. Dalan. Davamı (ardı) olmayan yol.


image

5.20.1. İstiqamәtlәrin ilkin göstәricisi.


image

5.20.2. İstiqamәtlәrin ilkin göstәricisi.


image

5.20.3. Hәrәkәt sxemi.


image

5.21.1. İstiqamәt göstәricisi.


image

5.21.2. İstiqamәt göstәricisi.


image 5.22. Yaşayış mәntәqәsinin baçlanğıcı. Yaşayış mәntәqәsindә hәrәkәt qaydaları üzrә Yol Hәrәkәti Qaydaları ilә tәyin olunmuş tәlәblәrin qüvvәdә olduğu yaşayış mәntәqәsinin adı vә başlanğıcı.


image 5.23. Yaşayış mәntәqәsinin qurtaracağı. Yaşayış mәntәqәsindә hәrәkәt qaydaları üzrә Yol Hәrәkәti Qaydaları ilә tәyin olunmuş tәlәblәrin qüvvәdәn düşdüyü yer.


image 5.24. Yaşayış mәntәqәsinin başlanğıcı. Yaşayış mәntәqәsindә hәrәkәt qaydaları üzrә Yol Hәrәkәti Qaydaları ilә tәyin olunmuş tәlәblәrin qüvvәdә olmadığı yaşayış mәntәqәsinin adı vә başlanğıcı.


image 5.25. Yaşayış mәntәqәsinin qurtaracağı. image 5.24 nişanı ilә işarәlәnmiş yaşayış mәntәqәsinin qurtaracağı.


image 5.26. Obyektin adı. Obyektlәrin (çay, göl, keçid, küçә, tarixi abidәlәr vә s.) adını vә yerini bildirir.image

göstәrir.

5.27. Mәsafәlәr göstәricisi. Marşrut üzrә yerlәşmiş yaşayış mәntәqәlәrinә kimi olan mәsafәlәri (km)


image 5.28. Killometr göstәricisi. Yolun başlanğıcından vә ya qurtaracağına kimi olan mәsafәni (km) bildirir. Yolun hәr kilometrindәn bir quraşdırılır.


image 5.29.1. Marşrut nömrәsi.


image 5.29.2. Marşrut nömrәsi vә istiqamәti.

5.29.1 - yola (marşruta) verilmiş nömrә yolun (marşrutun) әvvәlindә qoyulur vә hәr 15-20 km-dәn sonra tәkrarlanır,

5.29.2 - yolun (marşrutun) nömrәsini vә istiqamәtini göstәrir - yolayrıcların qarşısında quraşdırılır.


image 5.30.1, image 5.30.2, image 5.30.3. Yük avtomobillәri üçün hәrәkәt istiqamәti. Yolayrıcında yük avtomobillәri, traktorlar vә özügedәn maşınların hәrәkәti hәr hansı bir istiqamәtdә qadağan edildikdә, bu nişanlar onların hәrәkәtinin mәslәhәt görülәn istiqamәtini bildirirlәr.


image 5.31. Kәnardankeçmә sxemi.


image

image

5.32.1,

image

5.32.2,

5.32.3. Kәnardankeçmә istiqamәti.

5.31 - hәrәkәt üçün müvәqqәti bağlı olan yol sahәsinin kәnardankeçmә sxemini, 5.32.1 - 5.32.3 nişanları isә kәnardankeçmәnin istiqamәtini bildirir.


image 5.33. Stop-xәtt. Svetoforun (nizamlayıcının) qadağan siqnalında NV-nin dayandırılması yerini bildirir.


image 5.34.1, image 5.34.2. Başqa işlәk hissәyә yerdәyişmәnin ilkin göstәricisi. Ayırıcı zolaqlı yolun hәrәkәt üçün bağlı olan hәrәkәt hissәsi sahәsinin kәnardankeçmә vә ya sağ hәrәkәt hissәsinә qayıtmaq üçün hәrәkәt istiqamәtlәrini göstәrir.


image 5.35. Qarşılıqlı hәrәkәt. Bir vә ya bir neçә hәrәkәt zolağında hәrәkәtin әks istiqamәtdә dәyişmәsi mümkün olan yolun başlanğıcı.


image 5.36. Qarşılıqlı hәrәkәtin qurtaracağı. image 5.37. Qarşılıqlı hәrәkәt yoluna çıxış. image 5.38. Küçәnin istiqamәti.

image 5.39. Kәsişmә yoluna xәbәrdaredici vә ya qadağanedici nişanlar.


image 5.40. Durmaq qadağandır zonası. Durmaq yolun hәr iki tәrәfdә qadağandır. Bu nişan yolayrıcısının olduğundan qüvvәsini itirmir.


image 5.41. Durmaq qadağandır zonasının qurtaracağı.


image

5.42. Müәyyәn vaxtda durmaq qadağandır zonası. Durmaq yolun hәr iki tәrәfdә qadağandır. Bu nişan yolayrıcısının olduğundan qüvvәsini itirmir.


image 5.43. Müәyyәn vaxtda durmaq qadağandır zonasının qurtaracağı.


image 5.44. Duracaq zonası. Duracaq yolun hәr iki tәrәfdә icazә verilir. Bu nişan yolayrıcısının olduğundan qüvvәsini itirmir.


image 5.45. Duracaq zonasının qurtaracağı.


image 5.46. Maksimal sürәtin mәhdudiyyәti zonası. Bu nişan yolayrıcısının olduğundan qüvvәsini itirmir. image 5.47. Maksimal sürәtin mәhdudiyyәti zonasının qurtaracağı.

image 5.48.1., image 5.48.2. Qәza dayanacağı yeri.image

vә mәsafәsi.

image

image

5.49.1., 5.49.2., 5.49.3. Qәza çıxışlarının istiqamәti


image

image

image

5.50.1., 5.50.2., 5.50.3. Avtomagistraldan çıxış yerinә qәdәr mәsafә. 3 xәtt - 300 m, 2 xәtt

– 200 m, 1 xәtt – 100 m qalıb.


image

5.51. Yaşayış zonası.


image 5.52. Yaşayış zonasının qurtaracağı.