< Qeri | Mündəricat | İrəli >

IV. Mәcburi hәrәkәt istiqamәti nişanları


image

4.1.1. Düzünә hәrәkәt.


image 4.1.2. Sağa hәrәkәt.


image 4.1.3. Sola hәrәkәt.


image 4.1.4. Düzünә vә ya sağa hәrәkәt. image 4.1.5. Düzünә vә ya sola hәrәkәt. image 4.1.6. Sağa vә ya sola hәrәkәt. image 4.2.1. Maneәni sağdan keçmә. image 4.2.2. Maneәni soldan keçmә.

image 4.2.3. Maneәni sağdan vә ya soldan keçmә.


image

4.3. Dairәvi hәrәkәt. Ancaq oxlarla göstәrilmiş istiqamәtdә hәrәkәtә icazә verilir.


image

4.4. Minik avtomobillәrinin hәrәkәti. Bu nişan minik avtomobillәrinin, avtobuslann, motosikletlәrin vә icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 tondan artıq olmayan yük avtomobillәrinin hәrәkәtinә icazә verir. Bu nişan işarәlәnmiş sahәdә yerlәşәn müәssisәlәrdә xidmәt edәn, habelә hәmin sahәdә yaşayan vәtәndaşlara xidmәt edәn vә ya mәxsus olan digәr nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtinә dә icazә verir. Belә hallarda nәqliyyat vasitәlәri işarәlәnmiş sahәyә tәyinat yerinә әn yaxın yolayncından girib-çıxmalıdıriar.


image 4.5. Velosiped zolağı. Ancaq velosipedlәrin vә mopedlәrin hәrәkәtinә icazә verilir. Sәki vә ya piyada keçidinin olmadığı yerlәrdә velosiped zolağında piyadalar da hәrәkәt edә bilәr.


image 4.6. Piyada zolağı. Ancaq piyadaların hәrәkәtinә icazә verilir.


image 4.7. Minimum sürәtin mәhdudlaşdırılması. Ancaq nişanda göstәrilmiş hәddә (km/saat) bәrabәr vә ya artıq sürәtlә hәrәkәt etmәyә icazә verilir.


image 4.8. Minimum sürәtin mәhdudlaşdırıldığı zonanın qurtaracağı.


image 4.9.1, image 4.9.2, image 4.9.3. Tәhlükәli yükü olan nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәt istiqamәti. "Tәhlükәli yük" tanınma nişanı ilә işarәlәnmiş NV-nin hәrәkәtinә ancaq nişanda göstәrilmiş istiqamәtdә icazә verilir: 4.9.1 - sola, 4.9.2 - düzünә vә 4.9.3 - sağa.