< Qeri | Mündəricat | İrəli >

I. Xәbәrdarlıq nişanları


image 1.1. Şlaqbaumlu dәmir yol keçidi. image 1.2. Şlaqbaumsuz dәmir yol keçidi. image 1.3.1. Birxәtli dәmir yolu.

image 1.3.2. Çoxxәtli dәmir yolu.


image 1.4.1, image 1.4.2, image 1.4.3, image 1.4.4, image 1.4.5, image 1.4.6. Dәmir yol keçidinә yaxınlaşma. Üç mail xәtli 1.4.1 işarә keçidә 150-300 metr qalmış quraşdırılır, iki mail xәtli 1.4.2 işarә keçidә 100 metr qalmış quraşdırılır vә ötmә әmәliyyatını qadağan edir. Bir mail xәtli 1.4.3 işarә keçidә 50 metr qalmış quraşdırılır, keçidә qәdәr ötmә әmәliyyatını, keçidә qәdәr vә ondan sonra duracağı qadağan edir.image

bildirir.

1.5. Tramvay xәtti ilә kәsişmә. Yolayrıclardan kәnarda yolun tramvay xәtti ilә kәsişmә yerinә yaxınlaşmanı


image

image

image

image

image

image

1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6. Eyni әhәmiyyәtli

yolların kәsişmәsi.


image 1.7. Dairәvi hәrәkәtlә kәsişmә.


image 1.8. Svetoforla nizamlama. Hәrәkәt növbәliyinin svetoforla nizamlandığı yolayrıcların, piyada keçidlәrinin vә ya yol sahәlәrinin qarşısında quraşdınlır.


image 1.9. Ayrılan körpü. Açılan körpü vә ya bәrә keçidi. image 1.10. Sahilboyuna çıxış.

image 1.11.1, image 1.11.2. Tәhlükәli döngә. Yolun kiçik radiuslu vә ya mәhdud görüntülü döngәlәri: 1.11.1 - sağa, 1.11.2 - sola.


image

image

1.12.1, 1.12.2. Tәhlükәli döngәlәr. Yolun tәhlükәli döngәlәr olan sahәsi: 1.12.1 - birinci döngә sağadır, 1.12.2 - birinci döngә soladır.


image 1.13. Sәrt eniş.


image 1.14. Sәrt yoxuş.


image 1.15. Sürüşkәn yol. Sәthi sürüşkәn olan yol.


image 1.16.1. Nahamar yol. Hәrәkәt hissәsinin sәthi nahamar (dalğalı, çalalarla, körpülәr ilә hamar birlәşmәsi olmayan yerlәr vә s.) olan yol.


image 1.16.2. Çökmüş yol.


image 1.16.3. Qabarıq yol.


image 1.17. Çınqıl sıçrayışı. Nәqliyyat vasitәlәrinin tәkәrlәrinin altından çınqıl, daş vә bunlara bәnzәr digәr qırıntıların sıçrayışının mümkün olduğu yol sahәsi.


image

image

1.18.1,

image

1.18.2,

1.18.3. Yolun daralması. 1.18.1 - yolun hәr iki tәrәfdәn daralması, 1.18.2 -

yolun sağdan daralması, 1.18.3 - yolun soldan daralması.


image 1.19. İkitәrәfli hәrәkәt. Әks istiqamәtdә hәrәkәt olan yol sahәsinin (hәrәkәt hissәsinin) başlanğıcı.


image

image

image

1.20. Piyada keçidi. 5.16.1,

5.16.2 nişanları ilә vә (vә ya)

image

image

1.14.1,

1.14.2 nişanlanması ilә işarәlәnmiş piyada keçidәrinә yaxınlaşmanı bildirir.


image 1.21. Uşaqlar. Mәktәblәr, düşәrgәlәr vә bunlara bәnzәr tәşkilatların yanında uşaqların yola çıxmaları ehtimal olunanyol sahәlәri.


image 1.22. Velosiped zolağı ilә kәsişmә. Yolayrıclardan kәnarda yolun velosiped zolağı ilә kәsişmә yerinә yaxınlaşmanı bildirir.


image 1.23. Yol işlәri. Yolda (hәrәkәt hissәsindә) aparılan hәr hansı bir iş yerini bildirir.


image

1.24. Mal-qara keçidi. Mal-qara ötürülmәsi üçün istifadә edilәn yol sahәsi.


image


image


image


image


image


image

sahәsi.


1.25. Vәhşi heyvanlar. Vәhşi heyvanların yolun hәrәkәt hissәsinә çıxmaları ehtimal olunan sahә.


1.26. Daş uçqunu. Daş uçqununun, torpaq sürüşmәsinin mümkün olduğu yol sahәsi.


1.27. Yandan әsәn külәk.


1.28. Alçaqdan uçan tәyyarәlәr.


1.29. Tunel. Daxilindә süni işıqlandırma olmayan vә ya giriş yeri mәhdud görünәn tunel.


1.30. Digәr tәhlükәlәr. Başqa xәbәrdarlıq nişanları ilә nәzәrdә tutulmayan tәhlükәli sahәlәrin olduğu yol


image

1.31.1, image 1.31.2, image 1.31.3. Döngәnin istiqamәti. 1.31.1,1.31.2 - mәhdud görüntüyә malik olan kiçik radiuslu döngәlәrdә vә tәmir olunan sahәlәrdә hәrәkәtin istiqamәtini bildirir. 1.31.3 - "T" şәkilli vә ya yolların şaxәlәnmәsindәn әmәlә gәlәn yolayrıclarda vә tәmir olunan sahәlәrdә hәrәkәtin istiqamәtini bildirir.


image 1.32. Qәza. Yol-nәqliyyat hadisәsi va ya qәza baş vermiş yerә yaxınlaşmanı bildirir. image 1.33. Tıxac yaranmış sahәyә yaxınlaşma barәdә xәbәrdarlıq.