< Qeri | Mündəricat | İrəli >

II. Üstünlük nişanları


image

2.1. Baş yol. Nizamlanmayan yolayrıclarını keçmәkdә üstünlük verilәn yol.


image 2.2. Baş yolun sonu.


image

2.3.1. İkinci dәrәcәli yolla kәsişmә.


image 2.3.2, image 2.3.3. İkinci dәrәcәli yolun bitişmәsi (sağdan, soldan).


image

2.4. Yol verin.


image 2.5. Dayanmadan keçmәk qadağandır. Stop-xәtt qarşısında, bu xәtt olmadıqda isә hәrәkәt hissәlәrinin


image

kәsişmә xәtti qarşısında dayanmadan hәrәkәt etmәk qadağandır. Sürücü kәsişәn yolla yaxınlaşan, 7.13

lövhәsi olduqda isә baş yolla hәrәkәt edәn NV-ә yol vermәlidir. image 2.5 nişanı dәmir yol keçidi vә ya digәr postlar qarşısında da quraşdırıla bilәr. Belә olduqda sürücü stop-xәttin qarşısında, bu xәtt olmadıqda isә image 2.5 nişanının

qarşısında NV-ni dayandırmalıdır.


image 2.6. Qarşıdan hәrәkәtin üstünlüyü. Qarşıdan gәlәn NV-nin hәrәkәti üçün maneә yaradılacaqsa, yolun daralmış sahәsinә girmәk qadağandır. Sürücü qarşı tәrәfdәn yolun daralmış sahәsinә yaxınlaşmaqda olan vә ya bu sahәdә hәrәkәt edәn NV-ә yol vermәlidir.


image 2.7. Qarşıdan hәrәkәtә nisbәtәn üstünlük. Sürücü yolun bu daralmış sahәsindә hәrәkәt edәrkәn qarşıdan gәlәn NV qarşısında üstünlüyә malikdir