< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 7. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin başlıca prinsiplәri vә әsas istiqamәtlәri

I. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinin başlıca prinsiplәri aşağıdakılardır:

1) yol hәrәkәtindә iştirak edәn insanların hәyatının vә sağlamlığının tәsәrrüfat fәaliyyәtinin iqtisadi nәticәlәrindәn üstünlüyü;

2) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә görә dövlәtin mәsuliyyәtinin yol hәrәkәtindә iştirak edәn insanların mәsuliyyәtindәn üstünlüyü;

3) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi zamanı insanların, cәmiyyәtin vә dövlәtin mәnafelәrinә әmәl olunması;

4) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi ilә bağlı fәaliyyәtә mәqsәdyönlü vә kompleks yanaşma.

II. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi aşağıdakı әsas istiqamәtlәr üzrә hәyata keçirilir:

1) yol hәrәkәtinin tәşkilindә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi;

2) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi sahәsindә Azәrbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәtlәrinin vә mәsuliyyәtlәrinin müәyyәn edilmәsi;

3) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә dair qaydaların, standartların, texniki normaların vә digәr normativ sәnәdlәrin Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada işlәnib hazırlanması vә onların tәsdiq edilmәsi;

4) avtomobil yollarında yol hәrәkәti üçün sәrfәli vә rahat şәraitin yaradılması;

5) avtomobil, şәhәr yerüstü elektrik nәqliyyatının vә yol tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin nizama salınması;

6) nәqliyyat vasitәlәrinin yol hәrәkәtinә buraxılması;

7) yol hәrәkәtinin nizama salınması;

8) nәqliyyat vasitәlәri sürücülәrinin hazırlanmasının vә ixtisasının artırılmasının tәşkili;

9) yollarda tәhlükәsiz davranma qaydalarının vәtәndaşlara öyrәdilmәsi;

10) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tibbi tәminatı ilә bağlı kompleks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;

11) әtraf mühitin mühafizәsi;

12) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi tәdbirlәrinin maddi vә maliyyә tәminatı;

13) yol-nәqliyyat hadisәlәrinin qarşısının alınması vә onların nәticәlәrinin ağırlığını azaltmaq mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi;

14) yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sahәsindә Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinin vә müvafiq qaydaların, standartların, texniki normaların vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi.