< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 81. Yol hәrәkәti qaydalarını pozmağa görә mәsuliyyәt

Bu qanunla nәzәrdә tutulmuş yol hәrәkәti qaydalarının pozulmasında tәqsirli olan şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.