< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 27. Nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyatı

I. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә bütün mexaniki nәqliyyat vasitәlәri vә onların qoşquları bu Qanunla vә ona uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn qәbul edilәn “Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin vә onların qoşqularının müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatından keçirilmәsi vә dövlәt qeydiyyatı üzrә uçota alınması haqqında” Әsasnamә ilә müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qeydiyyatından keçirilәrәk uçota alınırlar. Dövlәt qeydiyyatı nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyasının, texniki vәziyyәtinin vә avadanlığının qәbul olunmuş tәhlükәsizlik qaydalarına uyğun olması, nәqliyyat vasitәlәrinin istifadә olunması vә ya çıxdaş edilmәsi zamanı uçot göstәricilәrindә dәyişiklik aparılması, nәqliyyat vasitәlәrinin hәrbi mükәllәfiyyәtinin müәyyәn olunması, nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәri tәrәfindәn rüsumların vә ya vergilәrin ödәnilmәsi, elәcә dә nәqliyyat vasitәlәrinin mәrkәzlәşdirilmiş şәkildә vә regionlar üzrә uçota alınması, sahibinin mülki mәsuliyyәtinin icbari sığortasının tәmin edilmәsi, hәmçinin cinayәtkarlığa vә digәr hüquqpozmalara qarşı mübarizә aparılması mәqsәdi ilә hәyata keçirilir. Nәqliyyat vasitәsinin qoşqu vә yarımqoşqunun qeydiyyatı sahibinin (hüquqi vә fiziki şәxslәrin) adına, kollektiv mülkiyyәtdә olan nәqliyyat vasitәlәri isә yalnız bir şәxsin adına aparılır. Qeydiyyat üzrә daimi uçota alınan nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәrinә nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyat şәhadәtnamәsi vә dövlәt qeydiyyat nişanları verilir.

II. Mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt qeydiyyatını Azәrbaycan Respublikasının rayon, şәhәr vә bölgәlәrindә aşağıdakılar aparırlar:

1) hüquqi vә fiziki şәxslәrә mәxsus olan (Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrindәn vә digәr birlәşmәlәrdәn başqa) vә mühәrrikinin işçi hәcmi 50 kub/sm vә daha çox, konstruktiv maksimal sürәti saatda 50 kilometrdәn artıq olan bütün tipli, markalı vә modelli mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin, onların qoşqularının vә yarımqoşqularının — Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

2) tramvayların vә trolleybusların — Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

3) traktorların, hәmçinin meşә vә kәnd tәsәrrüfatında istifadә edilәn digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin - Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

4) hüquqi vә fiziki şәxslәrin ümumi istifadәdә olan küçә-yol şәbәkәsindә istismar üçün nәzәrdә tutulmayan texnoloji nәqliyyat vasitәlәrinin, hәmçinin bu maddәnin ikinci hissәsinin 3-cü bәndindә göstәrilәn nәqliyyat vasitәlәri istisna olmaqla mühәrrikinin işçi hәcmi 50 kub/sm-dәn az vә konstruktiv maksimal sürәti saatda 50 kilometr vә daha az olan digәr mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin - Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

5) hüquqi vә fiziki şәxslәrin yarış mәqsәdli idman nәqliyyat vasitәlәrinin — Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

III. Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin vә digәr birlәşmәlәrin mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin vahid dövlәt qeydiyyatını Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı aparır.

IV. Hüquqi vә fiziki şәxslәr hüquqi ünvanı vә ya yaşayış yeri üzrә bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanlarda:

1) әldә edildiyi vaxtdan on gün әrzindә;

2) fiziki şәxsin yaşayış yeri vә hüquqi şәxsin olduğu yer dәyişildiyi vaxtdan on gün әrzindә;

3) nәqliyyat vasitәlәrinin ipoteka müqavilәsi bağlandığı vaxtdan on gün әrzindә;

4) nәqliyyat vasitәsinin mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәri dәyişdirildiyi vә ya qeydiyyat mәlumatlarının dәyişdirilmәsini tәlәb edәn digәr halların yarandığı vaxtdan on gün әrzindә onlara mәxsus olan mexaniki nәqliyyat vasitәsini dövlәt qeydiyyatından keçirmәli vә daimi uçota aldırmalıdırlar.

Qeyd: Vәrәsәlik üzrә alınan nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyatı istisna olmaqla, nәqliyyat vasitәlәri 18 yaşına, asma mühәrrikli velosipedi, mopedi vә motosikletlәri isә 16 yaşına çatmış fiziki şәxslәrin adına qeydiyyata alınır. Nәqliyyat vasitәsi yetkinlik yaşına çatmamış vәrәsәnin adına qeydiyyata alınarkәn, qeydiyyat sәnәdindә onun valideyninin, övladlığa götürәnin vә himayәçinin soyadı, adı, atasının adı göstәrilir vә belә nәqliyyat vasitәsinin qәyyumluq vә himayәçilik orqanının icazәsi olmadan qeydiyyatdan çıxarılması qadağan olunur.

IV-I. Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının aparılması vә daimi uçota alınması, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat

şәhadәtnamәsinin vә dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi zamanı aşağıdakılar tәmin olunmalıdır:

1) nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının vә daimi uçota alınmasının, qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә dövlәt qeydiyyat nişanının alınması ilә bağlı internet vasitәsilә elektron formada müraciәt etmә imkanı ve hәmin şәxsin növbәsi barәdә (tarix vә vaxt göstәrilmәkle) eyni qaydada mәlumatın verilmәsi;

2) nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatını vә daimi uçota alınmasını, qeydiyyat şәhadәtnamesi vә dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi ilә bağlı hәmin fәaliyyәti hәyata keçirәn dövlәt orqanında "bir pәncәrә" prinsipinin tәşkili;

3) nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatı vә daimi uçota alınması, qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә dövlәt qeydiyyat nişanınm verilmәsi, habelә nәqliyyat vasitәsinin müayinәsi ilә bağlı hәrәkәtlәrin fasilәsiz olaraq hәyata keçirilmәsi;

4) nәqliyyat vasitәsinin müayinәsinin növbәlәrin yaranmasını istisna edәn şәraitdә xüsusi avadanlıqlarla tәchiz olunmuş yerlәrdә aparılması;

5) dövlәt rüsumunun, verginin yalnız bank, poçt, plastik kart, elektron ödәmә sistemlәri vә ya İnternet vasitәsi ilә ödәnilmәsi;

6) növbәlәrin yaranmasını istisna edәn, sәnәdlәrin qәbulu vә verilmәsinin, dövlәt qeydiyyat nişanlarının verilmәsinin elektron idarәetmә sistemi;

7) dövlәt qeydiyyat nişanında әks olunmuş rәqәmlәrin vә ya hәrflәrin kombinasiyası üzrә dövlәt qeydiyyat nişanlarmın verilmәsinә görә dövlәt rüsumunun mәblәğinin, mövcud olan rәqәm vә ya hәrflәrin kombinasiyaları barәdә mәlumatların açıqlanması, habelә dövlәt qeydiyyat nişanında әks olunmuş rәqәmlәrin vә ya hәrflәrin

kombinasiyalarını xüsusi terminallar vasitәlәrlә, o cümlәdәn internet vasitәsi ilә sәrbәst seçmәk vә sifariş etmәk, hәmçinin dövlәt rüsumunu ödәmәk imkanının yaradılması.

V. Bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanlar nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxs tәrәfindәn müvafiq sәnәdlәr verildiyi vә nәqliyyat vasitәsinin mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәri, habelә rәngini tutuşdurmaq mәqsәdilә müayinәyә tәqdim edildiyi vaxtdan 30 dәqiqә, sәnәdlәrin

hәqiqiliyinin şübhә doğurduğu müstәsna hallarda bir gün әrzindә nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının aparılmasını vә onun daimi uçota alınmasını, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә dövlәt qeydiyyatı nişanının verilmәsini hәyata keçirmәlidirlәr. Tәqdim olunmuş sәnәdlәrdә çatışmazlıqlar aşkar edildikdә әrizәçiyә mәlumat verilir vә bunlar aradan qaldırıldıqdan sonra dövlәt qeydiyyatı aparılır.

V-I. Nәqliyyat vasitәsinin ipotekası haqqında müqavilәnin vә sonrakı ipoteka haqqında müqavilәnin dövlәt qeydiyyatı, habelә qanunla müәyyәn edilmiş hallarda ipotekanın әlavә qeydiyyatı “İpoteka haqqında” Azәrbaycan

Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn edilmiş qaydada bu Qanunun 27-ci maddәsinin ikinci hissәsindә nәzәrdә tutulmuş orqanlar tәrәfindәn daşınar әmlakın müvafiq rәsmi reyestrindә aparılır vә reyestrdәn çıxarış ipoteka saxlayana tәqdim edilir. Forması müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn çıxarışda ipotekanın dövlәt qeydiyyatını aparan orqanın adı, qeydiyyatın yeri, vaxtı (tarixi vә saatı), qeydiyyat nömrәsi, ipoteka saxlayan vә ipoteka qoyan barәdә, habelә ipoteka predmetinin eynilәşdirilmәsi üçün zәruri mәlumatlar göstәrilir. İpotekanın dövlәt qeydiyyatı ipoteka saxlayanın әrizәsi vә ya mәhkәmәnin qәrarı әsasında qeydiyyat orqanı tәrәfindәn lәğv

edilir. Nәqliyyat vasitәsinin ipoteka ilә yüklü olması nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsindә qeyd edilir vә ipotekaya xitam verildikdә bu qeyd lәğv edilir.

VI. Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının aparılması vә daimi uçota alınması, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi üçün nәqliyyat vasitәsinin sahibi vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxs bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanlara bu Qanunla müәyyәn edilmiş müddәtdә aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidir:

1) әrizә;

2) Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının şәxsiyyәt vәsiqәsi (müvafiq olaraq Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә әcnәbinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd vә ya Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadә edilmәsi üçün vәtәndaşlığı olmayan şәxsin şәxsiyyәt vәsiqәsi);

3) Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada onun sahibliyini tәsdiq edәn müvafiq sәnәd vә ya mәhkәmәnin qәrarı;

4) Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsumların (nәqliyyat vasitәlәrinin tәkrar qeydiyyatı istisna olmaqla) vә ya vergilәrin ödәnilmәsi barәdә sәnәd;

5) xarici dövlәtlәrdә alınaraq Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn gәtirilmiş nәqliyyat vasitәsi üçün gömrük orqanlarının verdiyi icazә sәnәdi, nәqliyyat vasitәsinin әvvәl qeydә alındığı dövlәtin daimi qeydiyyatından çıxarıldığına dair sәnәdi, onun qeydiyyat vә ya tranzit nişanlarını.

VII. Әvvәl qeydә alındığı dövlәtin daimi uçotundan çıxarılmadan Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmiş nәqliyyat vasitәsi gömrük orqanlarının verdiyi icazә sәnәdi әsasında sahibinin adına müvәqqәti qeydiyyata alınaraq, qeydiyyat şәhadәtnamәsi vә nişanları ilә tәmin olunur, nәqliyyat vasitәsinin әvvәlki uçot yerinә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn edilәn müraciәtә müvafiq tәsdiqlәyici cavab alındıqdan sonra daimi şәhadәtnamә verilir. Nәqliyyat vasitәsinin әvvәlki uçot yerindәn silinmәsi Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn xarici sәfirlik vә konsul nümayәndәliklәri tәrәfindәn hәyata keçirildikdә, bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanlara müvafiq konsul şәhadәtnamәsi tәqdim edilir.

VIII. Dövlәt qeydiyyatının aparılması vә daimi uçota alınması üçün nәqliyyat vasitәsinin tәqdim edilmәsi texniki nasazlıq sәbәbindәn mümkün olmadıqda, nәqliyyat vasitәsinin sahibi әrizәdә hәmin sәbәbi qeyd etmәli vә bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqan tәrәfindәn ona göstәrilәcәk xidmәt üçün rüsum ödәmәlidir. Rüsumun ödәnilmәsi barәdә sәnәd tәqdim edildikdәn sonra beş gün әrzindә hәmin orqan nasaz nәqliyyat vasitәsinin olduğu yer üzrә onun mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәri, habelә rәngini tutuşdurmaq mәqsәdi ilә müayinә keçirmәlidir.

IX. Bu maddәnin II vә III hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanlar tәrәfindәn nәqliyyat vasitәsi dövlәt qeydiyyatı üzrә daimi uçotdan aşağıdakı hallarda çıxarılır:

1) nәqliyyat vasitәsi sahibinin yaşayış yeri dәyişdikdә vә onun yeni yaşayış yeri nәqliyyat vasitәsini qeydiyyata almış müvafiq orqanın fәaliyyәt göstәrdiyi әrazinin hüdudlarından kәnarda olduqda, habelә qeydiyyat yerinin dәyişmәsi ilә bağlı olan digәr hallarda;

2) nәqliyyat vasitәsinә mülkiyyәt hüququ xitam edildikdә vә ya nәqliyyat vasitәsi başqasına verildikdә;

3) nәqliyyat vasitәlәri çıxdaş edildikdә.

X. Xarici dövlәtlәrdә qeydiyyatdan çıxarılmadan Azәrbaycan Respublikasına 30 günәdәk müddәtә müvәqqәti gәtirilәn nәqliyyat vasitәlәri Azәrbaycan Respublikasının sәrhәd mәntәqәsinin yaxınlığında yerlәşәn, bu maddәnin ikinci hissәsinin 1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanında tәxirәsalınmadan müvәqqәti uçota alınır. Bu barәdә hәmin nәqliyyat vasitәlәrinin sahiblәrinә 30 gün müddәtinә müvafiq sәnәd verilir.

XI. Xarici dövlәtlәrdә daimi qeydiyyatdan çıxarılmadan Azәrbaycan Respublikasına 30 gündәn artıq müddәtә müvәqqәti gәtirilәn nәqliyyat vasitәlәri, onları geriyә qaytarmaq barәdә sahibinin verdiyi öhdәçilik vә gömrük orqanlarının verdiyi icazә sәnәdi әsasında, bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanında nәqliyyat vasitәsi sahibinin әcnәbilәr üçün vizasında göstәrilәn müddәtә, Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı üçün isә bir il müddәtindәn artıq olmamaq şәrti ilә, onun öhdәçiliyi müddәtinә dövlәt qeydiyyatından keçirilir. Bu zaman hәmin nәqliyyat vasitәlәrinin xarici qeydiyyat sәnәdlәri vә nişanları müvәqqәti olaraq saxlanca qәbul olunur vә әvәzindә onlar müvәqqәti dövlәt qeydiyyat şәhadәtnamәsi vә qeydiyyat nişanları ilә tәmin edilirlәr. Respublika әrazisini tәrk etdikdә xarici qeydiyyat sәnәdlәri vә nişanları nәqliyyat vasitәsi sahibinә geri qaytarılır.

XII. Xarici dövlәtlәrdә qeydiyyatdan çıxarılmadan Azәrbaycan Respublikasına gәtirilmiş nәqliyyat vasitәlәrinin müvәqqәti dövlәt qeydiyyatının aparılması vә müvәqqәti uçota alınması üçün, onların sahiblәri vә ya sәrәncam vermәk hüququ olan digәr şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanına aşağıdakı sәnәdlәri

tәqdim etmәlidirlәr:

1) nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsini;

2) Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının şәxsiyyәt vәsiqәsini (müvafiq olaraq Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә әcnәbinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd vә ya Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadә edilmәsi üçün vәtәndaşlığı olmayan şәxsin şәxsiyyәt vәsiqәsi);

3) Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş rüsumların vә ya vergilәrin ödәnilmәsi barәdә sәnәdi;

5) gömrük orqanlarının müvәqqәti icazә sәnәdlәrini.

XIII. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә dövlәt qeydiyyatına alınmış nәqliyyat vasitәsi icarә müqavilәsi, etibarnamә әsasında başqa şәxsә verildikdә, bu maddәnin ikinci hissәsindә nәzәrdә tutulmuş müvafiq orqanlarda tәkrar dövlәt qeydiyyatından keçirilmәlidir.

XIII-I. Nәqliyyat vasitәsinin icarәyә verilmәsinә dair müqavilәni, yaxud nәqliyyat vasitәsindәn istifadә edilmәsi vә ya ona dair sәrәncam verilmәsi hüquqları ilә bağlı etibarnamәni tәsdiq edәrkәn notarius müqavilәnin vә ya etibarnamәnin tәsdiq edilmәsi barәdә mәlumatı dәrhal müvafıq icra hakimiyyәti orqanına göndәrir. Müvafiq icra hakimiyyәti orqanı texniki vasitәlәrdәn istifadә etmәklә hәmin mәlumatı üç gün müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına göndәrir. Daxil olmuş mәlumat әsasında müvafiq icra hakimiyyәti orqanı üç gün müddәtindә nәqliyyat vasitәsinin tәkrar dövlәt qeydiyyatını hәyata keçirir vә müvafiq mәlumatı daşınar әmlakın rәsmi reyestrinә daxil edir. Nәqliyyat vasitәsinin icarәyә verilmәsinә dair müqavilәnin notarial qaydada tәsdiq edilmәsi qanunla tәlәb olunmadıqda notarial qaydada tәsdiq edilmәmiş icarә müqavilәsinә әsasәn nәqliyyat vasitәsinin tәkrar dövlәt qeydiyyatı bu maddәnin IV-I, V vә VI hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hәyata keçirilir.

XIV. Tәqdim edilәn sәnәdlәrdә, dövlәt qeydiyyat nişanlarında saxtakarlıq әlamәtlәri aşkar edildikdә, nәqliyyat vasitәlәrinin mühәrrik, ban vә şassi nömrәlәri dәyişdirildikdә, aqreqat nömrәlәrinin vә qeydiyyat mәlumatlarının tәqdim edilәn sәnәdlәrә uyğunsuzluğu, habelә nәqliyyat vasitәlәrinin vә ya tәqdim edilәn sәnәdlәrin axtarışda olmaları barәdә mәlumatlar mövcud olduqda hәmin sәnәdlәr vә nәqliyyat vasitәlәri saxlanılır vә müvafiq yoxlamalar aparılır.

XV. Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının aparılması, onun qeydiyyat üzrә daimi vә ya müvәqqәti uçota alınması, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә ya dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi üçün nәqliyyat vasitәsinin sahibindәn bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrdәn başqa digәr sәnәdlәr tәlәb etmәk qadağandır.

XVI. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı nәqliyyat vasitәsini qeydiyyata almaqdan imtina etdikdә, onun sahibinә imtinanın sәbәblәri barәdә yazılı mәlumat vermәlidir.

XVII. Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә:

1) dövlәt qeydiyyatından keçmәyәn vә yaxud nәqliyyat vasitәsinin geri qaytarılması barәdә öhdәçiliyә әmәl etmәyәn;

2) dövlәt qeydiyyat nişanı vә ya onlardan biri yerindә olmayan, elәcә dә saxta vә ya başqa nәqliyyat vasitәlәrinә verilmiş vә ya dövlәt standartına uyğun olmayan dövlәt qeydiyyat nişanları ilә nәqliyyat vasitәlәrini idarә edәn şәxslәr Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

XVIII. Nәqliyyat vasitәsinin dövlәt qeydiyyatının aparılması, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyat şәhadәtnamәsinin vә ya dövlәt qeydiyyat nişanının verilmәsi üçün nәqliyyat vasitәsinin sahibindәn bu Qanunla müәyyәn olunmayan sәnәdlәri tәlәb edәn, nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyata alınmasında vә ya qeydiyyatdan çıxarılmasında süründürmәçiliyә yol verәn vә ya onların hәllindәn qanunsuz olaraq imtina edәn bu maddәnin ikinci vә üçüncü hissәlәrindә nәzәrdә tutulmuş orqanların vәzifәli şәxslәri Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә nәzәrdә tutulmuş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

XIX. Nәqliyyat vasitәsinin sahibi nәqliyyat vasitәsinin qeydiyyata alınması vә ya qeydiyyatdan çıxarılması zamanı süründürmәçiliyә yol verilmәsindәn vә yaxud onlardan imtina olunmasından inzibati qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.