< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 10. Avtomobil yollarının saxlanılması vә abadlaşdırılması zamanı yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

I. Avtomobil yollarının saxlanılması vә abadlaşdırılması yol hәrәkәti iştirakçılarının tәlәbatlarının maksimum ödәnilmәsinә vә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına xidmәt etmәlidir. Bu mәqsәdilә:

1) avtomobil yolları yol hәrәkәtinin iştirakçıları üçün sәrfәli vә rahat şәraitdә saxlanılmalı vә daha da yaxşılaşdırılmalıdır. Yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi üçün qorxu törәdәn şәrait yarandıqda, yol hәrәkәti qadağan edilmәli vә ya mәhdudlaşdırılmalıdır, tәhlükәsiz hәrәkәt şәraitinin bәrpası üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәr görülmәlidir;

2) avtomobil yollarında nişanlama xәtlәri çәkilmәli, yol nişanları vә göstәricilәri (o cümlәdәn tәhlükәli vә çәtin keçilәn sahәlәri әks etdirәn marşrut xәritәlәri vә sxemlәri), svetoforlar vә yol hәrәkәti tәşkilinin digәr texniki nizamlama vasitәlәri quraşdırılmalıdır;

3) avtomobil yolunun yaxınlığında xәstәxananın olması, onun istiqamәti, yerlәşdiyi mәsafә, xәstәxananın telefon nömrәsi barәdә mәlumat verәn müvafiq yol nişanları quraşdırılmalı, yolların yaxınlığında tibb müәssisәlәrinin yerlәşmәsi “Tibbi yardım mәntәqәsi” yol nişanı ilә bildirilmәlidir;

4) texniki qurğuların quraşdırılması, kommunikasiyaların çәkilmәsi, mühafizә işlәrinin görülmәsi, servis

obyektlәrinin tikilmәsi vә avadanlıqlarının qurulması tәmin edilmәlidir;

5) avtomobil yollarında yol şәraiti vә hәrәkәt rejimi haqqında yol hәrәkәti iştirakçılarına vaxtında mәlumat verilmәli, yol şәraitinin xeyli pislәşmәsi zamanı (qar yığınları, yolun buz bağlaması) isә, bu mәqsәdlә radio vә

televiziya vasitәlәrindәn istifadә olunmalı, әlverişsiz hava şәraitindә yol hәrәkәti iştirakçılarının tәhlükәli yol sahәlәrini qәzasız keçmәlәri tәmin edilmәlidir;

6) avtomobil yollarında işlәrin görüldüyü, yol tikintisindә istifadә olunan mexaniki nәqliyyat vasitәlәrinin, tikinti materiallarının vә s. qoyulduğu yerlәr, yol örtüyünün hәrәkәt üçün tәhlükә törәdә bilәcәk zәdәlәri (kәlә-kötür vә çökәk yerlәr, çuxurlar vә s.) qәza tәhlükәli sahәlәr vә yol-nәqliyyat hadisәlәrinin tez-tez baş verdiyi yerlәr vaxtında aşkar edilmәli vә tәxirәsalınmadan aradan qaldırılmalıdır, bu mümkün olmadıqda isә müvafiq yol nişanları ilә, çәpәrlәyici vә yönәldici vasitәlәrlә bu Qanunla nәzәrdә tutulmuş xәbәrdarlıq nişanları ilә işarәlәnmәlidir;

7) avtomobil yollarının hәrәkәt hissәsinin palçıqdan, su, qum vә ya qar yığınından, buzdan vә yaxud daş düşmәsindәn tәcili olaraq tәmizlәnmәsi üçün tәdbirlәr görülmәlidir;

8) tırtıllı, uzun ölçülü, iri qabaritli, tәhlükәli vә yükdaşıyan digәr ağır çәkili nәqliyyat vasitәlәrinin avtomobil

yollarının üst örtüyünü, yol qurğularını, dәmir yolunu vә ya dәmiryol keçidinin avadanlığını zәdәlәyә bilәcәyi hallarda, onların hәrәkәti qadağan olunmalı vә ya yolun tәhlükәli olan sahәlәrini qәzasız keçmәlәri tәmin edilmәli, xüsusilә tәhlükәli hallarda isә, başqa yol hәrәkәti iştirakçılarının hәrәkәti mәhdudlaşdırılmalıdır;

9) şәhәrlәrarası avtomobil yollarında tәcili yardım çağırış sistemlәri qurulmalıdır, nәqliyyat vasitәlәrinin dayanacaqları, duracaqları, tәşkil edilmәli vә yol hәrәkәti iştirakçılarının ilk tibbi yardım almaq, dincәlmәk, qidalanmaq, insanın adi hәyati vә mәişәt ehtiyaclarının ödәnilmәsinin tәmini mәqsәdi ilә müvafiq yerlәr düzәldilmәlidir;

10) avtomobil yollarından yol nişanlarının, svetoforların, hәrәkәtin tәşkilinin digәr texniki vasitәlәrinin çıxarılmasına, görünüşünün müxtәlif maneәlәrlә mәhdudlaşdırılmasına, zәdәlәnmәsinә, özbaşına qurulmasına, görmә şәraitini pislәşdirәn reklam lövhәlәrinin vә transparantların qurulmasına yol verilmәmәlidir.

II. Yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün avtomobil yollarının bu maddәnin birinci hissәsinin tәlәblәrinә uyğun olaraq saxlanılmamasına vә abadlaşdırılmamasına, habelә avtomobil yollarında tәhlükәsiz hәrәkәt şәraitinin

yaradılmamasına görә:

1) dövlәt әhәmiyyәtli avtomobil yolları üzrә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı;

2) yerli әhәmiyyәtli avtomobil yolları, küçәlәr vә meydanlar üzrә müvafiq icra hakimiyyәti orqanları;

3) özәl avtomobil yolları üzrә bu yolların sahiblәri;

4) dәmiryol keçidlәri üzrә dәmiryol tәşkilatları Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.

III. Bu maddәnin birinci hissәsindә göstәrilmiş tәlәblәrin hüquqi vә ya fiziki şәxslәr tәrәfindәn yerinә yetirmәsinә nәzarәt Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilir.

IV. Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada vә hәddә bu maddәnin birinci hissәsindә göstәrilmiş tәlәblәri pozan hüquqi vә ya fiziki şәxslәri mәsuliyyәtә cәlb vә tәnbeh etmәk ixtiyarı vardır.

V. Bu maddәnin ikinci hissәsindә göstәrilmiş hüquqi vә fiziki şәxslәr avtomobil yollarının lazımi vәziyyәtdә saxlanılmaması, onların abadlaşdırılmaması vә ya avtomobil yollarında tәhlükәsiz hәrәkәt şәraitinin yaradılmaması nәticәsindә baş vermiş yol-nәqliyyat hadisәlәri zamanı yol hәrәkәti iştirakçılarına dәymiş maddi zәrәri ödәmәyә borcludurlar.