< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 9. avtomobil yollarının layihәlәşdirilmәsi, tikintisi, yenidәn qurulması vә tәmiri zamanı yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi

I. Azәrbaycan Respublikası әrazisindә avtomobil yollarının layihәlәşdirilmәsi, tikintisi, yenidәn qurulması vә tәmiri sahәsindә bütün işlәr yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi üzrә beynәlxalq standartlar, qaydalar vә normativlәr, habelә nәqliyyat vasitәlәrinin avtomobil yollarında hәrәkәti üçün ayrılmış zolağın yetәrliliyinin tәmin edilmәsi zәrurәti nәzәrә alınmaqla hәyata keçirilmәlidir. avtomobil yollarının layihәlәşdirilmәsi, tikintisi, yenidәn qurulması vә tәmiri qaydası Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn olunur.

II. avtomobil yollarının tәmiri, tikintisi, yenidәn qurulması, tәdqiqi vә sınağı üzrә layihә vә podrat işlәrinin icrası müsabiqәsi әsasında seçilәn hüquqi vә fiziki şәxslәr tәrәfindәn yol tәsәrrüfatı orqanları ilә bağlanan podrat

müqavilәlәri әsasında hәyata keçirilir.

III. avtomobil yollarının tikintisinә, yenidәn qurulmasına vә tәmirinә dair birtipli vә ya fәrdi layihәlәrdә yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin, әtraf mühitin mühafizәsinin, habelә әlillәrin vә sağlamlıq imkanları mәhdud uşaqların spesifik ehtiyaclarının tәmin edilmәsi ilә bağlı olan bütün tәdbirlәr kompleksi nәzәrdә tutulmalıdır.

IV. avtomobil yollarının tikintisinә, yenidәn qurulmasına vә tәmirinә dair layihәlәr yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyi qaydalarının, normativlәrinin vә standartlarının tәlәblәrinә uyğunluğu baxımından Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarında ekspertizadan keçirilmәli vә onlarla razılaşdırılmalıdır. Ekspertiza keçirilmәsi zamanı aşkar edilmiş uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmalıdır.

V. Şәhәrlәrarası avtomobil yollarının sanitariya-mühafizә zonasında yolların tikilmәsinә, yol kompleksi tikililәrinin ucaldılmasına, sәsudan qurğuların vә çirklәndirici maddә tutucularının qurulmasına, mühәndis kommunikasiyalarının, bionәqliyyat yollarının çәkilmәsinә, yaşıllıq zolağı salınmasına, xidmәt obyektlәrinin açılmasına vә hәrәkәt tәhlükәsizliyi tәlәblәri nәzәrә alınmaqla, müәyyәnlәşdirilmiş qaydada hazırlanan vә razılaşdırılan layihәlәrә uyğun

olaraq icazә verilir. Payız-qış mövsümündә yolun sanitariya-mühafizә zonasında müvәqqәti qarsaxlayan qurğunun qurulmasına icazә verilir.

VI. avtomobil yollarının tikintisi, yenidәn qurulması vә tәmiri zamanı yol hәrәkәti tәhlükәsizliyi tәyinatlı mәsrәflәrin azaldılması qadağandır.

VII. Müvafiq razılaşdırma olmadan, layihәçi layihәlәşdirmәyә dair müәyyәn edilmiş tәlәblәrdәn vә ya tapşırıq

şәrtlәrindәn kәnara çıxdıqda, bu uyğunsuzluğu öz hesabına aradan qaldırır. Layihәnin ayrı-ayrı hissәlәrinin hәyata keçirilmәsini qeyri-mümkün edәn şәrait yarandıqda, işlәrin icraçısı yol hәrәkәtinin tәhlükәsizliyinә dair әlavә tәdbirlәrin hazırlanması mәqsәdilә layihәçiyә vә sifarişçiyә mәlumat vermәlidir.

VIII. Tikilmiş, yenidәn qurulmuş vә ya tәmir olunmuş avtomobil yollarının yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә dair inşaat normalarının, qaydalarının, standartlarının vә digәr normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu avtomobil yollarının qәbul edilmә aktı ilә tәsdiq olunur. avtomobil yollarının qәbul edilmә aktı yalnız nәzarәt

qaydasında keçirilmiş müayinәnin, yoxlamanın vә sınağın nәticәlәri әsasında xüsusi komissiya tәrәfindәn verilir. Bu komissiyanın avtomobil yollarının vә müvafiq yol qurğularının mülkiyyәtçilәrinin tәqdimatı әsasında tәşkili qaydası vә tәrkibi, habelә avtomobil yollarının qәbul edilmәsi zamanı müayinәnin, yoxlamanın vә sınağın keçirilmәsi qaydası Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilir.

IX. avtomobil yollarında yol hәrәkәtini nizamlayan texniki vasitәlәr Azәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanının icazәsi ilә quraşdırılır.

X. avtomobil yollarının layihәlәşdirilmәsini, tikintisini, yenidәn qurulmasını vә tәmirini hәyata keçirәn hüquqi vә fiziki şәxslәr yol hәrәkәti tәhlükәsizliyinә dair standartlara, qaydalara vә normativlәrә әmәl edilmәmәsinә görә Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş qaydada mәsuliyyәt daşıyırlar.