< Qeri | Mündəricat | İrəli >

VII. Әlavә mәlumat nişanları (lövhәciklәr)


image

image

image

image

image

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. Obyektә qәdәr mәsafә. 7.1.1 - hәrәkәt istiqamәti üzrә nişandan qabaqda olan tәhlükәli sahәyә kimi, tәtbiq edilәn mәhdudiyyәtlәrin başlanğıcına kimi vә ya obyektә (yerә)


image

2.5 nişanı quraşdırılmışdırsa) olan mәsafәni mәsafәni göstәrir.

göstәrir. 7.1.3, 7.1.4

- yoldan kәnarda olan obyektә kimi


image

image

image

image

image

image

image

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7. Qüvvәdә olma zonası. 7.2.1-

xәbәrdarlıq nişanları ilә göstәrilmiş tәhlükәli sahәnin vә ya qadağan vә mәlumatverici-göstәrici nişanların qüvvәdә olduğu sahәnin mövcud uzunluğunu göstәrir. 7.2.2 image image image image 3.27-3.30 qadağan nişanlarının qüvvәdә olduğu sahәni göstәrir. 7.2.3 - 3.27-3.30 qadağan nişanlarının qüvvәdә olduğu sahәnin qurtaracağını

göstәrir, yәni nişanların qüvvәdә olduğu sahә ancaq ona kimidir. 7.2.4 sürücülәri mәlumatlandırır ki, onlar 3.27-3.30 qadağan nişanlarının qüvvәdә olduğu sahәdә yerlәşirlәr, yәni nişanların qüvvәdә olduğu sahә hәm nişana kimi, hәm dә nişandan sonra mövcuddur. 7.2.5, 7.2.6 meydanın hәr hansı bir tәrәfindә, binanın fasad hissәsi qarşısında vә bunlara oxşar yerlәrdә 3.27-3.30 qadağan nişanlannın qüvvәdә olduğu sahәni vә istiqamәti göstәrir.


image 7.3.1, image 7.3.2, image 7.3.3. Qüvvәdә olma istiqamәti. Yolayrıcları qarşısında quraşdınlmış nişanların tәsir istiqamәtlәrini vә ya nişanlarla göstәrilәn vә bilavasitә yola yaxın olan obyeklәrә hәrәkәtin istiqamәtini göstәrir.


image 7.4.1, image 7.4.2, image 7.4.3, image 7.4.4, image 7.4.5, image 7.4.6, image 7.4.7. Nәqliyyat

vasitәsinin növü. Bu lövhәlәr birgә quraşdırıldıqları nişanların qüvvәsinin hansı növ NV-nә şamil edilmәsini göstәrir.

7.4.1 lövhәsi quraşdırıldığı nişanın qüvvәsini icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 t-dan artıq olan yük avtomobillәrinә (vә hәmçinin onlar qoşqu aparan zaman), 7.4.2. nişanı qoşqu aparan minik avtomobilinә şamil edilmir, 7.4.3 lövhәsi isә minik avtomobillәrinә vә hәm dә icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 t-dan artıq olmayan yük avtomobillәrinә şamil edir.


image 7.5.1. Şәnbә, bazar vә bayram günlәri. image 7.5.2. İş günlәri.

image 7.5.3. Hәftәnin günlәri.


image 7.5.4, image 7.5.5, image 7.5.6, image 7.5.7. Qüvvәdә olma vaxtı.


Bu lövhәlәr birgә quraşdırıldıqları nişanların qüvvәsinin hәftәnın hansı günündә, hәftәnın hansı gününün vә ya sutkanın hansı zaman әrzindә qüvvәdә olduqlarını dәqiqlәşdirir.


image

7.6.1, image 7.6.2, image 7.6.3, image 7.6.4, image 7.6.5, image 7.6.6, image 7.6.7, image 7.6.8,


7.6.9. Nәqliyyat vasitәlәrinin duracağa qoyulma üsulu. 7.6.1 lövhәsi göstәrir ki, bütün NV hәrәkәt hissәsindә bordürә (sәkiyә) paralel vә onun yanında duracağa qoyulmalıdır. 7.6.2-7.6.9 lövhәlәri isә ancaq minik

avtomobillәrinin (icazә verilmiş maksimum kütlәsi 3,5 t-dan az olan yük motosikletlәrin sәkidә vә sәkikәnarı duracaqda parklanma üsulunu göstәrir.

avtomobillәri nәzәrә alınmır) vә


image

image

7.7. İşlәmәyәn mühәrriklә durma. 5.15 nişanı ilә işarәlәnmiş duracaqda ancaq mühәrrik söndürülmüş vәziyyәtdә durmağa icazә verilir.


image 7.8. Pullu xidmәtlәr. Bu lövhә göstәrir ki, tәqdim edilәn xidmәt pulludur.


image

7.9. Durma müddәtinin mәhdudlaşdırılması. Bu lövhә image 5.15 nişanı ilә işarәlәnmiş duracaqda maksimum durma vaxtını göstәrir.


image

image

image

7.10. Avtomobillәrә baxış üçün yer. Bu lövhә 5.15 vә ya 6.11 nişanı ilә işarәlәnmiş sahәdә avtomobillәrә baxiş üçün estakadanın (qazmanın) olmasını göstәrir.


image 7.11. İcazә verilәn kütlәnin mәhdudlaşdırılması. Bu lövhә birgә quraşdırıldığı nişanın qüvvәsinin icazә verilmiş maksimum kütlәsi lövhәdә göstәrilәn hәddәn artıq olan NV-ә şamil olunduğunu bildirir.


image

7.12. Tәhlükәli yol qırağı. Bu lövhә image 1.23 nişanı ilә birgә quraşdırılır vә xәbәrdar edir ki, yolda tәmir işlәrinin aparılması ilә әlaqәdar olaraq yol çiyninә (hәrәkәt hissәsindәn sağ tәrәfә) çıxmaq tәhlükәlidir.


image 7.13. Baş yolun istiqamәti. Yolayrıcında baş yolun istiqamәtini göstәrir.


image 7.14. Hәrәkәt zolağı. Nişanın vә ya svetoforun hansı hәrәkәt zolağına şamil edildiyini göstәrir.


image

image

7.15. Kor piyadalar. Piyada keçidindәn korların istifadә etmәlәrini bildirir. Bu lövhә

image

1.20,


image

5.16.1 vә 5.16.2 nişanları ilә tәtbiq edilir.


image 7.16. Yaş örtük. Bu lövhә bildirir ki, hәrәkәt hissәsinin sәthi yaş olan müddәt әrzindә onunla birgә quraşdırılmış nişan qüvvәdә olur.


image

7.17. Әlillәr. Bu lövhә bildirir ki, image 5.15 nişanının qüvvәsi ancaq "Әlillәr" tanınma nişanı ilә tәchiz olunmuş motokolyaska vә avtomobillәrә şamil edilir.


image 7.18. Әlillәrdәn başqa. Bu lövhә bildirir ki, onunla birgә quraşdırılan nişanların qüvvәsi "Әlillәr" tanınma nişanı ilә tәchiz olunmuş motokolyaska vә avtomobillәrә şamil edilmir.


image 7.19. Faranın yaxın işığı ilә hәrәkәt.Yolun nişanlanması