< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Nәqliyyat svetoforları


image

Siqnalları üfuqi yerlәşdirilmiş svetofor


image

Әlavә bölmәli svetofor


image

Müәyyәn istiqamәtlәrdә hәrәkәti nizamlamaq üçün svetofor


image

Qarşılıqlı hәrәkәt svetoforu


image

Dәmiryol keçidlәrindә hәrәkәti nizamlamaq üçün svetoforlar


image

Nizamlanmayan yolayrıcılarını vә piyada keçidlәrini nişanlamaq üçün svetoforlar


image

Müәssisәlәrin vә tәşkilatların әrazisindә, habelә yolun hәrәkәt hissәsi daralan yerlәrdә hәrәkәti nizamlamaq üçün svetofor


image Piyada svetoforu


image

Tramvayın vә ümumi istifadәli digәr nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәtini nizamlamaq üçün svetoforYol nişanları