< Qeri | Mündəricat | İrəli >

Maddә 62. Xәbәrdarlıq nişanları

I. Xәbәrdarlıq nişanları hәrәkәt zamanı şәraitә uyğun tәdbirlәr görülmәsi tәlәb edilәn yolun tәhlükәli sahәsinә yaxınlaşma vә tәhlükәnin xarakteri barәdә yol hәrәkәti iştirakçılarına mәlumat verir.

image

image

II. Xәbәrdarlıq nişanlarının әsas fәrqlәndirici әlamәtlәri ( image 1.3, image image image 1.4 vә 1.31

qrupları istisna olmaqla) onların ağ fonlu üçbucaqlı vә qırmızı haşiyәli formasıdır. Onlar heç bir mәhdudiyyәt nәzәrdә tutmurlar. Lakin belә nişanları görәn sürücü diqqәtini artırmalı vә şәraitә uyğun tәhlükәsizlik tәdbirlәri görmәyә hazır

olmalıdır.

image

III. Xәbәrdarlıq nişanlarını hәrәkәtin icazә verilmiş sürәtindәn, görünmә şәraitindәn vә onların yerlәşdirilmәsi imkanından asılı olaraq yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnarda, tәhlükәli sahәlәrin başlanğıcından 150—300 metr, yaşayış mәntәqәlәrindә isә 50—100 metr aralıda quraşdırırlar. Zәrurәt olduqda bu nişanlar başqa mәsafәdә dә quraşdırıla

bilәr. Bu halda tәhlükәli sahәyә qәdәr yolayrıcı varsa, bu yolayrıcından sonra tәkrar nişan 7.1.1 lövhәciyi ilә quraşdırılır. Bundan başqa kәsişәn (vә ya birlәşәn) yolda yolayrıcından 50 metr mәsafәdә 7.1.3 vә ya image

7.1.4 lövhәciklәrindәn biri ilә birlikdә belә xәbәrdarlıq nişanı quraşdırıla bilәr.

IV. Xәbәrdarlıq nişanlarını:

1) yolun hәrәkәt hissәsindә qısamüddәtli işlәr aparılarkәn image 1.23 nişanı işlәrin aparıldığı yerә 10—15

metr qalmış (image 7.1.1 lövhәciyi olmadan);

image

2) enişlәr vә yoxuşlar bir-birinin ardınca gәlirsә, image 1.13 vә image 1.14 nişanları 7.1.1 lövhәciyi

olmadan, enişin vә ya yoxuşun başlanğıcında;

3) yaşayış mәntәqәlәrindәn kәnarda image 1.1, image 1.2, image 1.9, image 1.10, image 1.21 и

image 1.23 nişanları tәkrarlanırsa, ikinci nişan tәhlükәli sahәnin başlanmasına azı 50 metr qalmış;

image

4) 1.3.1 vә image 1.3.2 nişanları bilavasitә dәmiryol keçidinin qabağında quraşdırılır.